Statut


S T A T U T

Demokratske Narodne Zajednice Bosne i Hercegovine

 

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

 

Statutom Demokratske narodne zajednice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Statut) utvrđuju se : naziv i sjedište, znak i druga obilježja , pravni status, predstavljanje i zastupanje, ciljevi i način djelovanja, članstvo, unutrašnji odnosi, unutrašnja organizacija i oblici djelovanja, organi upravljanja, sredstva za rad i materijalno financijsko poslovanje, osnovni akti, prestanak rada, sudbina imovine nakon prestanka rada, kao i druga pitanja od značaja za članstvo i djelovanje stranke.

Izrazi koji se u ovom Statutu koriste u muškom rodu obuhvataju izraze i za lica u ženskom rodu.

 

1. Naziv i sjedište stranke

Član 2.

 

Naziv stranke je: Demokratska narodna zajednica Bosne i Hercegovine.

Skraćeni naziv stranke je DNZ BiH.

Naziv stranke na engleskom jeziku je: Democratic People's Union.

Sjedište stranke je Sarajevu.

Odluku o promjeni naziva i sjedišta donosi Kongres DNZ BiH.

 

Član 3.

 

DNZ BiH djeluje u Bosni i Hercegovini, te u inostranstvu ako to nije suprotno pravnom poretku dotične države, u skladu sa aktima koje donosi Glavni odbor DNZ BiH.

 

2. Znak i druga obilježja stranke

Član 4.

 

DNZ BiH ima svoj znak, zastavu i pečat.

Odluku o obliku, sadržaju i načinu upotrebe znaka, zastave i drugih obilježja donosi Glavni odbor DNZ BiH.

 

Član 5.

 

 

Pečat DNZ BiH je okruglog oblika promjera 35 mm sa tekstom Demokratska narodna zajednica Bosne i Hercegovine, koji prati rub pečata, a u sredini pečata nalazi se znak stranke.

Pečat imaju i organizacioni oblici DNZ BiH koji je identičan pečatu iz stava 1. s tim što se u drugom krugu ruba pečata upisuje naziv i sjedište organizacionog oblika.

Odluku o izradi, upotrebi i čuvanju pečata donosi Predsjedništvo DNZ BiH na prijedlog Generalnog sekretara.

 

 1. Pravni status

Član 6.

 

DNZ BiH ima svojstvo pravnog lica.

DNZ BiH ima status pravne osobe, ima svoj transakcijski račun, a u pravnom prometu sa trećim licima  za preuzete obaveze odgovara svim svojim sredstvima u skladu sa zakonom.

 

   4. Predstavljanje i zastupanje

Član 7.

 

DNZ BiH u javnom i političkom životu predstavlja i zastupa Predsjednik DNZ BiH u skladu sa ovim Statutom, Programom i relevantnim pravnim propisima Bosne i Hercegovine.

Predsjednik DNZ BiH može odrediti druge osobe da zastupaju i predstavljaju DNZ BiH u skladu sa ovim Statutom.

U slučaju privremene spriječenosti Predsjednika, stranku predstavlja i zastupa jedan od potpredsjednika, kojeg za to ovlasti Predsjednik, a u njegovoj ne mogućnosti da to odredi stranku će predstavljati i zastupati osoba koju  Predsjedništvo ovlasti posebnom odlukom.

Član 8.

 

U okviru prava i ovlaštenja utvrđenih odlukom o osnivanju  općinskih organizacija, Stranku predstavljaju i predsjednici tih organizacija.

 

II – CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA

Član 9.

 

Polazeći od svoga Programa, DNZ BiH se u svom djelovanju zalaže za sveobuhvatan razvoj Bosne i Hercegovine kroz:

 • izgradnju Bosne i Hercegovine kao države ravnopravnih konstitutivnih naroda i svih ostalih građana koji u njoj žive,
 • izgradnju bosanskohercegovačkog društva na osnovama evropskih demokratskih dostignuća, vladavine prava, sloboda i solidarnosti;
 • afirmaciju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim pravom;
 • uspostavu društva čije će institucije, u funkcionalnom smislu, služiti građanima;
 • uvažavanje i ostvarivanje osnovnih prava i sloboda čovjeka i građanina, u skladu sa međunarodnim konvencijama, neovisno o njegovoj nacionalnoj, vjerskoj i spolnoj pripadnosti ili političkom uvjerenju;
 • afirmaciju osnovnih vrijednosti koje daju obilježja kvaliteta ljudskog života, zaposlenje i adekvatnu naknadu za rad, kvalitetno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, kvalitetnu izgradnju infrastrukturnih objekata (putevi, vodovod, snabdijevanje električnom energijom, sredstva suvremene komunikacije, profesionalni i neovisni mediji i sl.);

 

 • uspostavu tržišne privrede i stvaranje uvjeta za stalni razvoj i bolje uvjete življenja građana po evropskim i svjetskim standardima;
 • praćenje i analiziranje rada državnih organa, te nosilaca javnih i društvenih funkcija;
 • ostale aktivnosti utvrđene Programom i odlukama Kongresa i drugih organa stranke.
 •  

Član 10.

 

DNZ BiH može dodjeljivati priznanja i nagrade za doprinos u realizaciji programa i afirmaciji stranke.

Priznanja i nagrade, način njihove dodjele, registar priznanja i nagrada, te druge neophodne pojedinosti  utvrđuju se odlukom Glavnog odbora stranke.

 

Član 11.

 

DNZ BiH može biti članica međunarodnih asocijacija čije je djelovanje u skladu sa programskim načelima DNZ BiH.

Odluku o učlanjenju u međunarodne asocijacije donosi Glavni odbor na prijedlog Predsjedništva DNZ BiH.

 

Član 12.

 

Rad DNZ BiH je javan, a ostvaruje se javnim djelovanjem, obavještavanjem članstva i javnosti putem saopštenja, konferencija za štampu, prisustvom predstavnika medija na skupovima stranke i na druge načine.

Javnost se iz rada Stranke može izuzetno isključiti kad se raspravlja i odlučuje o:

 

 • unutrašnjim kadrovskim pitanjima;
 • strategiji i taktici izborne kampanje i kandidiranju izbornih kandidata;
 • spajanju, odnosno udruživanju sa drugim strankama i u drugim sličnim situacijama.

 

III – ČLANSTVO

Član 13.

 

Članom DNZ BiH može, pod jednakim uslovima propisanim ovim Statutom, postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, državljanin Bosne i Hercegovine, ukoliko nije član druge političke stranke i ukoliko izrazi spremnost da ispunjava obaveze utvrđene ovim Statutom.

Članom stranke postaje se potpisivanjem pristupnice i upisom u Registar članova DNZ BiH.

Registar svih članova vodi Centralni ured DNZ BiH pod nadzorom Generalnog sekretara stranke, a svaki oblik organizovanja stranke vodi Registar članova za područje svog djelovanja.

 

Član 14.

 

Prijem  novih  članova  u  DNZ BiH mogu  izvršiti  svi  organi na  svim nivoima organizovanja stranke.

Potpisana pristupnica dostavlja se nadležnoj općinskoj organizaciji u kojoj novoprimljeni član  ima prebivalište.

 

Prijem novih članova može osporiti svaki član DNZ BiH i svaki organ stranke na osnovu obrazloženih argumenata i priloženih dokaza kojima se dokazuje da bi njihovo članstvo bilo u suprotnosti sa Statutom i Programskim načelima stranke.

Prigovor se dostavlja organu koji je izvršio prijem u roku od 30 dana od dana prijema. U slučaju da organ koji je izvršio prijem odbije prigovor kojim se osporava prijem, podnosilac prigovora ima pravo žalbe Nadzornom odboru tog organozacionog oblika u daljem roku od 30 dana.

Odluka Nadzornog odbora donesena po žalbi, konačna je i izvršna danom donošenja.

 

Član 15.

 

O prijemu u članstvo DNZ BiH osoba koje su bile članovi rukovodstva drugih političkih organizacija, ili su bile isključene iz DNZ BiH, odlučuje organ odgovarajućeg nivoa organizacije stranke.

Ponovni prijem člana koji je brisan iz evidencije ili je bio isključen, moguć je pod uvjetom da zahtjev za ponovni prijem bude dostavljen od strane dotičnog i razmatran na organu općinske organizacije u kojoj se vodio na evidenciji.

U odluci o ponovnom prijemu može se odlučiti da ponovno primljeni član tokom određenog perioda ali ne dužem od trajanja mandata organa koji o tome odlučuje ne može vršiti nikakve funkcije u DNZ BiH ili u ime DNZ BiH, niti biti imenovan ili izabran u predstavničke i izvršne organe vlasti.

Za postupak osporavanja prijema iz prethodnog stava primjenjuju se odredbe člana 14. ovog statuta.

 

Član 16.

 

Član  DNZ BiH svoja osnovna prava i obaveze ostvaruje u osnovnoj organizaciji prema mjestu prebivališta.

Ukoliko mu je to onemogućeno, za ostvarivanje svojih prava se neposredno obraća višem organizacionom nivou DNZ BiH.

 

Član 17.

 

Svaki član DNZ BiH dobiva člansku knjižicu stranke čiju formu i izgled propisuje Glavni odbor stranke.

 

Član 18.

 

Član DNZ BiH ima pravo:

 • učestvovati u radu, birati i biti biran, iznositi prijedloge, mišljenja i prigovore na rad stranke i njenih tijela;
 • učestvovati u odlučivanju, biti obaviješten o svim stavovima i odlukama stranke;
 • pokretati inicijative za rad stranke i njenih tijela;
 • javno iskazivati svoje mišljenje, ali sprovoditi odluke i uvažavati stavove većine;
 • slobodno iskazivati svoj nacionalni i vjerski identitet, uživajući pri tome punu slobodu, s tim da iskazivanjem svog identiteta ne smije ugrožavati slobodu i prava drugih;

 

Član 19.

 

 Član DNZ BiH ima dužnosti:

 • da se zalaže i aktivno radi na ostvarivanju programskih ciljeva stranke;
 • da se pridržava Statuta i ostalih akata stranke;
 • da se zalaže za interese stranke i čuva njen ugled;
 • da provodi odluke stranke, pri čemu je mjerodavna odluka višeg tijela DNZ BiH;
 • da pridobija nove članove;
 • da uredno plaća članarinu,
 • da aktivno učestvuje u akcijama i kampanjama stranke.

 

Član 20.

 

Osnove stranačke discipline predstavlja izvršavanje dužnosti utvrđenih Statutom i Programskim ciljevima, te Etičkim kodeksom kojeg donosi Glavni odbor stranke.

Nepridržavanjem pravila takvog ponašanja, član ugrožava interese stranke, što se razmatra i utvrđuje u postupku pred nadležnim organom stranke.

 

Član 21.

 

Članstvo u DNZ BiH prestaje:

 • istupanjem člana iz DNZ BiH,
 • brisanjem iz evidencije članstva DNZ BiH,
 • isključenjem iz stranke, i
 • smrću člana

Svaki prestanak članstva upisuje se u odgovarajući Registar članova.

 

Član 22.

 

Član DNZ BiH briše se iz evidencije:

 • ako podnese pismenu izjavu o samovoljnom istupanju iz DNZ BiH,
 • ako se ne uveže u drugu općinsku organizaciju u mjestu preseljenja u roku od 30 dana od dana prijema prelaznice iz matične organizacije,
 • ako ne plaća članarinu neprekidno duže od 12 mjeseci, a ne obavijesti predsjednika podružnice ili općinske organizacije o nastupanju okolnosti iz člana 98. stav 2. Statuta koja ga oslobađa ove obaveze,
 • ako se utvrdi da je u pristupnici za članstvo u DNZ BiH dao neistinite podatke,
 • ako je utvrđeno od strane nadležne institucije da je član izgubio poslovnu sposobnost.

Postupak brisanja iz evidencije članstva može pokrenuti predsjednik podružnice, predsjednik općinske organizacije i viši organi stranke.

Brisanje iz evidencije članstva DNZ BiH izvršit će se po principu automatizma na osnovu odluke predsjednika općinske organizacije u kojoj je član uvezan.

Odluka o brisanju iz evidencije obavezno sadrži obrazloženje razloga i okolnosti brisanja člana iz Registra članstva i dostavlja se brisanom članu, mjesnoj organizaciji brisanog člana, arhivu općinske organizacije i višim organima stranke koji su obavezni voditi Registar članstva.

Svi pisani dokumenti  koji su sadržajno u vezi sa postupkom brisanja člana odlažu se u njegov dosije.

Na odluku o brisanju iz evidencije po principu automatizma brisani član nema pravo žalbe, osim u slučaju iz 4. tačke ovog člana. Brisani član na kojeg se odnosi ova tačka može podnijeti žalbu predsjedništvu općinske organizacije u roku od 15 dana od dana prijema odluke o brisanju iz evidencije.

Predsjedništvo općinske organizacije u roku od 30 dana od prijema žalbe obavezno je razmotriti žalbu i odlučiti o donošenju konačne odluke o postupku brisanja iz evidencije podnosioca žalbe. Sjednici predsjedništva može prisustvovati podnosilac žalbe i učestvovati u raspravi bez prava odlučivanja. Odsustvo podnosioca žalbe ne odlaže donošenje konačne odluke. Predsjedništvo može potvrditi odluku o brisanju podnosioca žalbe ili obustaviti izvršenje odluke ako na osnovu činjenica utvrdi da su svi podaci navedeni u pristupnici u članstvo DNZ BiH istiniti.

Odluka predsjedništva  općinske organizacije je konačna i obavezujuća.

 

Član 23.

 

Član DNZ BiH može biti isključen iz DNZ BiH u slučajevima:

 • ako se kandiduje kao nezavisni kandidat za dužnost u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti bilo kojeg nivoa vlasti u BiH;
 • ako prihvati kandidaturu od druge političke stranke za dužnost u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti bilo kojeg nivoa vlasti u BiH, bez saglasnosti nadležnog organa stranke;
 • ako pređe u drugu političku stranku;
 • ako pređe u toku mandata u nezavisne vijećnike ili poslanike;
 • ako je članu donesena pravomoćna presuda za počinjeno krivično djelo protiv osnovnih ljudskih prava, protiv imovine i imovinskih prava, za počinjeno krivično djelo protiv života i tijela drugog lica;
 • ako krši Statut, Program i druga akta DNZ BiH;
 • ako se ne pridržava i ne provodi odluke organa DNZ BiH ili svojim djelovanjem među članovima i simpatizerima onemogućava njihovo provođenje.

 

Postupak izricanja mjere isključenja mogu predložiti: skupština podružnice, predsjednik općinske organizacije i viši organi DNZ BiH.

Za donošenje odluke o isključenju člana iz DNZ BiH nadležno je predsjedništvo općinske organizacije za slučajeve navedene u tačkama od 1.-5. ovog člana po principu automatizma. Predsjedništvo općinske organizacije obavezno je u roku od 15 dana po saznanju i pribavljanju materijalnih dokaza o slučaju kršenja stranačke discipline iz navedenih tačaka ovog člana donijeti odluku o isključenju člana iz DNZ BiH na osnovu činjenica i vjerodostojnih materijalnih dokaza. Na donijetu odluku o isključenju člana ne može se podnijeti žalba.

Odluka postaje pravosnažna danom donošenja.

Odluka se dostavlja isključenom članu i svim organima stranke koji su obavezni voditi Registar članova DNZ BiH.

Za vođenje postupka izricanja mjere isključenja i donošenje odluke o isključenju člana iz DNZ BiH za slučajeve navedene u tačkama 6. i 7. ovog člana nadležno je predsjedništvo općinske organizacije. Predsjedništvo je obavezno u roku od 15 dana razmotriti prijedlog za isključenje člana iz DNZ BiH i donijeti odluku o prijedlogu. Na sjednicu predsjedništva poziva se i član DNZ BiH protiv kojeg se vodi postupak. Isti ima pravo iznijeti svoju odbranu i učestvovati u raspravi bez prava odlučivanja

Predsjedništvo može nakon rasprave odlučiti o odbacivanju prijedloga za isključenje navedenog člana iz DNZ BiH ili donijeti odluku o isključenju. Na odluku o isključenju može se podnijeti žalba Predsjedništvu DNZ BiH u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Predsjedništvo DNZ BiH je obavezno u roku od 30 dana razmotriti žalbu na odluku predsjedništva općinske organizacije. Predsjedništvo DNZ BiH može potvrditi odluku predsjedništva općinske organizacije ili je odbaciti u cijelosti i proglasiti neosnovanom.

Odluka Presjedništva DNZ BiH je konačna i protiv nje nije dopuštena žalba.

 

IV – UNUTRAŠNJI ODNOSI U DNZ BiH

Član 24.

 

S ciljem provjere i utvrđivanja volje svog članstva i jačanja njihovog uticaja na politiku i djelovanje DNZ BiH, o bitnim pitanjima politike, djelovanja  i razvoja stranke, može se organizovati anketiranje članstva i opštestranačka rasprava.

Odluku o provođenju ankete i opštestranačke rasprave donosi Glavni odbor DNZ BiH.

Za druge nivoe organizovanja stranke, odluku o anketi donose odgovarajući odbori DNZ BiH, isključivo iz domena svog rada i za pitanja koja se tiču nivoa na kojem su organizovani, uz prethodno pribavljeno mišljenje o sadržaju ankete od strane Glavnog odbora stranke.

U odluci o provođenju ankete utvrđuju se anketna pitanja, način provođenja i analiza ankete ili drugi oblik istraživanja mišljenja članstva.

 

Član 25.

 

Organi DNZ BiH punovažno odlučuju kada je prisutno više od polovine od ukupnog broja njihovih članova.

Organi DNZ BiH donose odluke većinom glasova prisutnih članova, osim za glasanje o Statutu DNZ BiH koji se usvaja dvotrećinskom većinom delegata.

 

Član 26.

 

Glasanje u organima DNZ BiH je u pravilu javno, ako za pojedina pitanja nadležni organ stranke ne odluči da se provede tajno glasanje.

Izbor organa DNZ BiH vrši se tajnim glasanjem između više kandidata.

 

Član 27.

 

Mandatni period za sve čelne – inokosne dužnosti u DNZ BiH i na svim nivoima organizovanja, je četiri (4) godine.

Sve dužnosti u stranci mogu se obavljati najviše u dva uzastopna mandatna perioda, izuzev dužnosti člana u svim kolektivnim organima DNZ BiH.

 

V – UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I ORGANI DNZ BiH

Član 28.

 

Članstvo DNZ BiH teritorijalno i funkcionalno se organizuje u slijedeće oblike:

 1. Općinske organizacije,
 2. Gradske organizacije,
 3. Kantonalne/regionalne organizacije, i
 4. Centralni organi stranke.

U  gradovima, općinama i naseljima, u kojima postoje registrovani članovi stranke, a gdje nisu osnovane organizacione jedinice DNZ BiH, kao privremeni oblik organizovanja, djeluju povjereništva ili povjerenici DNZ BiH.

 

Član 29.

 

U DNZ BiH djeluje posebna organizacija mladih članova i simpatizera DNZ BiH pod nazivom Organizacija mladih DNZ BiH. Glavni odbor DNZ BiH donosi odluku o organizovanju Organizacije mladih DNZ BiH. Organizacija mladih DNZ BiH svojom odlukom o osnivanju bliže određuje način svog organizovanja, djelovanja i osnivanja interesnih oblika.

U DNZ BiH djeluje i posebna organizacija žena – članica i simpatizerki DNZ BiH pod nazivom Organizacija žena DNZ BiH. Glavni odbor DNZ BiH donosi odluku o organiziranju Organizacije žena DNZ BiH. Organizacija žena DNZ BiH svojom odlukom o osnivanju bliže određuju način svog organizovanja, djelovanja i osnivanja interesnih oblika.

U okviru DNZ BiH mogući su i drugi oblici interesnog organizovanja čije djelovanje mora biti u skladu sa Programom i Statutom DNZ BiH.

 

Član 30.

 

Svaki organizacioni nivo DNZ BiH može u sklopu svojih organa u cilju efikasnijeg i kvalitetnijeg rada, formirati stručna tijela kao što su: komisije, savjeti, timovi i slično.

 

 1. Općinska organizacija sa podružnicama

Član 31.

 

Općinski  ogranak  DNZ  BiH  je  osnovni  oblik  povezivanja  i  organizovanja  članstva  stranke.

Područje djelovanja općinskog ogranka DNZ BiH odgovara u pravilu administrativno-teritorijalnom području općine za koje se organizuje.

 

Član 32.

 

Općinski ogranak DNZ BiH, u skladu sa Programom i Statutom, djeluju samostalno na svom području, saglasno s općom politikom Stranke.

 

Član 33.

 

Članovi DNZ BiH povezani u općinski ogranak, organizuju se i djeluju u podružnicama osnovanim u naseljima, mjesnim zajednicama ili kvartovima grada na području općinskog ogranka u skladu s ovim Statutom i u skladu sa odlukom nadležnog organa stranke.

Odluku o osnivanju općinskog ogranka sa ili bez podružnica, donosi Predsjedništvo DNZ BiH. Za osnivanje općinskog ogranka potrebno je prisustvo najmanje  dvadeset (20) registrovanih članova, sa mjestom prebivališta u općini za koju se osniva ogranak.

 

Član 34.

 

Organi općinskog  ogranka su: Skupština, Predsjedništvo, Predsjednik ogranka i  Nadzorni odbor općinskog ogranka.

 

 1. Skupština općinskog ogranka

Član 35.

 

Skupština je najviše tijelo općinskog ogranka.

U skupštinu općinskog ogranka po funkciji ulaze:

 • članovi Predsjedništva općinskog ogranka,
 • Predsjednik općinskog ogranka,
 • predsjednici podružnica,
 • vijećnici/odbornici općinskog vijeća/skupštine opštine,
 • poslanici/zastupnici na višim niovima vlasti,
 • predstavnici stranke u izvršnoj vlasti na svim nivoima,
 • predsjednici interesnih asocijacija stranke osnovanih na nivou ogranka.

Skupštinu općinskog ogranka čine i delegati izabrani na delegatskom principu srazmjerno broju članova DNZ BiH u podružnicama.

Odluku i kriterije o broju delegata iz podružnica u skupštinu općinskog organka donosi Predsjedništvo ogranka prije sazivanja izborne Skupštine ogranka.

 

Član 36.

 

Skupština općinskog ogranka ima slijedeće nadležnosti:

 • utvrđuje ciljeve djelovanja radnih tijela općinske organizacije saglasno općim političkim načelima sadržanim u Programu, Statutu i drugim dokumentima DNZ BiH,

 

 • tajnim glasanjem bira i razrješava :
  • predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine,
  • predsjednika općinskog ogranka, koji je ujedno i predsjednik Predsjedništva,
  • članove Predsjedništva, od kojih su prva dva sa najviše osvojenih glasova potpredsjednici,

-članove Nadzornog odbora,

 • bira i razrješava delegate općinskog ogranka za Kongres stranke,
 • donosi poslovnik o radu Skupštine,
 • razmatra i usvaja izvještaj i program rada općinskog ogranka,
 • razmatra i usvaja izvještaj Predsjednika općinskog ogranka,
 • razmatra i usvaja izvještaj o financijskom poslovanju općinske organizacije,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i Poslovnikom.

 

Član 37.

 

Sjednice Skupštine općinskog ogranka održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Rad Skupštine odvija se po poslovniku kojeg donosi Skupština.

Sjednice Skupštine saziva i njima predsjedava predsjednik Skupštine općinskog ogranka.

Ukoliko sjednica skupštine općinskog ogranka nije održana više od godinu dana, dužnost sazivanja sjednice Skupštine, u roku od tri mjeseca od proteka jedne godine, ima predsjednik općinskog ogranka u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine.

 

Član  38.

 

Na zahtjev 1/3 delegata Skupštine općinskog ogranka ili na zahtjev Predsjednika  DNZ BiH, predsjednik Skupštine dužan je sazvati sjednicu Skupštine  u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, sa dnevnim redom koji uključuje  prijedlog dnevnog reda podnositelja zahtjeva za sazivanje sjednice Skupštine.

Ako predsjednik Skupštine ogranka ne sazove sjednicu u predviđenom roku, istu će, u daljnjem roku od 30 dana sazvati predsjednik Općinskog ogranka u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine.

 

b)     Predsjedništvo općinskog ogranka

Član 39.

 

Predsjedništvo općinskog ogranka čine:

 • Predsjednik općinskog ogranka,
 • dva potpredsjednika, po mogućnosti iz reda različitih konstitutivnih naroda,
 • predsjednik kluba vijećnika/odbornika općinskog  vijeća/skupštine opštine,
 • nosioci izvršne vlasti u općini/opštini iz reda DNZ BiH,
 • predsjednik interesne organizacije mladih,
 • predsjednica interesne organizacije žena,
 • izabrani članovi Predsjedništva tajnim glasanjem na izbornoj sjednici Skupštine općinskog ogranka.

Predsjedništvo ogranka  u sastav Predsjedništva može kooptirati najviše 1/3 novih članova u odnosu na broj izabranih  članova Predsjedništva.

Odluku o kooptiranju novih članova donosi Predsjedništvo općinskog ogranka.

 

Član 40.

 

Predsjedništvo općinskog ogranka na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici  bira:

 • sekretara i
 • blagajnika općinskog ogranka.

 

Član 41.

 

Nadležnosti i ovlaštenja Predsjedništva općinskog ogranka su slijedeće:

 • organizuje provođenje politike stranke i izvršenje programa općinske organizacije,
 • provodi odluke Skupštine i odluke viših organa stranke,
 • potiče omasovljavanje članstva,
 • analizira i zauzima stavove o aktuelnim političkim pitanjima na području svog djelovanja,
 • organizuje i vodi kontakte sa javnošću,
 • utvrđuje prijedlog kandidata za izbor u zakonodavna tijela na nivou općine i za organe Stranke,
 • utvrđuje prijedlog kandidata stranke za izbor u izvršne organe vlasti na nivou općine,
 • osniva i koordinira rad interesnih organizacija,
 • izuzetno, po potrebi, kooptira članove Predsjedništva i Nadzornog odbora,
 • organizuje i vodi tekuće poslove općinskog ogranka.

 

 1. Predsjednik općinskog ogranka

Član 42.

 

Predsjednik predstavlja i zastupa općinski ogranak.

Predsjednik općinskog ogranka obavlja slijedeće zadatke:

 • organizuje političko djelovanje u skladu s Statutom i Programom stranke,
 • potiče političku djelatnost, radi na organizovanju organizacije, brine se za materijalna i financijska sredstva, potiče i prati rad i izvršavanje zadataka radnih tijela općinske organizacije i podružnica,
 • saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva ogranka i prati izvršavanje odluka i zaključaka Predsjedništva ogranka,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i Poslovnikom o radu Predsjedništva.

U slučaju privremene spriječenosti predsjednika, stranku predstavlja i zastupa jedan od potpredsjednika, kojeg za to ovlasti predsjednik, a u njegovoj spriječenosti da to odredi odluku donosi Predsjedništvo općinskog ogranka.

 

Član 43.

 

Podružnica se u pravilu osniva na području jedinice mjesne samouprave (mjesna zajednica, gradska četvrt, naselje) u općini u kojoj je osnovana općinska organizacija, s ciljem uspostavljanja što svrsishodnije teritorijalne organizacije stranke, te  ostvarivanja politike mjesne samouprave.

Svaki općinski ogranak samostalno, u skladu s konkretnim uslovima, određuje broj i teritorijalno prostiranje podružnice, a odnos općinskog ogranka i podružnice reguliše se posebnom odlukom općinskog ogranka.

 

Član 44.

 

Podružnica se osniva kada na njenom prostoru djelovanja ima najmanje deset (10) članova DNZ BiH.

Broj članova Skupštine, kao i druga pitanja od vitalnog značaja za rad određene podružnice, određuje Predsjedništvo općinskog ogranka.

Skupština podružnice bira  predsjednika, sekretara i blagajnika, koji obavljaju sve organizacijske i tekuće poslove za podružnicu.

 

d) Nadzorni odbor općinskog ogranka

Član 45.

 

Nadzorni odbor kojeg imenuje Skupština općinskog ogranka broji tri (3)  člana.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i donose Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ocjenjuje da li su odluke i rad organa općinskog ogranka u skladu sa zakonom i Statutom.

Izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju koji se podnosi na odobrenje nadležnom organu općinskog ogranka  mora biti popraćeni mišljenjem Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora  ne  mogu  biti  istovremeno  članovi nijednog drugog organa općinskog ogranka.

                                        

Član 46.

 

Ako Nadzorni odbor općinskog ogranka nije izabran ili prestane djelovati iz bilo kojeg razloga, njegove dužnosti preuzima Nadzorni odbor neposredno višeg nivoa organizovanja DNZ BiH.

 

 2. Gradska organizacija

Član 47.

 

Gradska organizacija DNZ BiH osniva se na području gradova koji su ustrojeni kao jedinstvena gradska cjelina, sastavljena iz jedne ili više općina.

 

Član 48.

 

Gradska organizacija DNZ BiH organizovana iz jedne općine u svom radu primjenjuje način organizovanja, nadležnosti, prava i obaveze općinske organizacije DNZ BiH u skladu sa ovim Statutom.

 

3.  Kantonalna/regionalna organizacija

Član 49.

 

Kantonalna/regionalna organizacija DNZ BiH ustrojava se na području kantona saglasno administrativno-teritorijalnom ustrojstvu Federacije Bosne i Hercegovine odnosno na području regije saglasno ustroju Republike Srpske.

Distrikt Brčko kao posebno  administrativno-teritorijalna cjelina u okviru Bosne i Hercegovine, u organizaciji DNZ BiH ima status kantonalne organizacije.

 

Član 50.

 

Kantonalnu/regionalnu organizacije DNZ BiH čine općinske organizacije DNZ BiH na području kantona/regije.

Kantonalna/regionalna organizacija inicira, podstiče i oživotvoruje politiku DNZ BiH, usklađuje djelovanje općinskih organizacija na svom području i izražava posebne interese sredine u kojoj djeluje, preko svojih predstavnika u zakonodavnim i izvršnim tijelima vlasti Bosne i Hercegovine.

Kantonalna/regionalna organizacija dužna je djelovati saglasno općim političkim načelima DNZ BiH, sadržanim u Programu, Statutu, deklaracijama i odlukama centralnih tijela DNZ BiH.

 

Kantonalni/regionalni odbor

Član 51.

 

Kantonalni/regionalni   odbor  je  izvršno-političko   tijelo   kantonalne/regionalne   organizacije.

Kantonalna /regionalna organizacija se formira u kantonima/regijama u kojima je formirano najmanje 1/3 općinskih organizacija DNZ BiH.

Odluku o formiranju kantonalnog/regionalnog odbora donosi Predsjedništvo DNZ BiH, a prvom sjednicom do izbora organa kantonalnog/regionalnog odbora, rukovodi predsjednik DNZ BiH.

Kantonalni/regionalni odbor  organizira rad i  djelovanje kantonalne/regionalne organizacije.

 

Članovi Kantonalnog/regionalnog odbora su:

 • predsjednici općinskih organizacija sa područja kantona/regije,
 • imenovani i izabrani dužnosnici u kantonalne i više organe vlasti  sa područja kantona/regije,
 • predsjednici interesnih organizacija sa područja kantona/regije,
 • članovi centralnih organa stranke sa područja kantona/regije.

Članovi kantonalnog/regionalnog odbora između sebe biraju predsjednika i dva potpredsjednika (po mogućnosti iz reda različitih konstitutivnih naroda).

Predsjednik kantonalnog/regionalnog odbora  je po funkciji član Predsjedništva DNZ BiH.

 

Član 52.

 

Kantonalni/regionalni odbor :

 • donosi poslovnik o svom radu;
 • provodi Program, Statut, te odluke i zaključke viših organa DNZ BiH,
 • donosi godišnji plan rada i razmatra izvještaj o realizaciji plana, te donosi odluke, zaključke i preporuke iz svoje nadležnosti.
 • podstiče i koordinira aktivnost i saradnju općinskih organizacija,
 • predlaže kandidate za kantonalne skupštine i regionalne organe zakonodavne i izvršne vlasti,
 • predlaže kandidate za zastupnike DNZ BiH u Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu Federacije BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske i delegate za Skupštinu Distrikta Brčko.

 

VI - CENTRALNI ORGANI DNZ BiH

Član 53.

 

Centralni organi DNZ BiH su:

 1. Kongres,
 2. Glavni odbor,
 3. Predsjedništvo,
 4. Predsjednik,
 5. Nadzorni odbor, i
 6. Generalni sekretar.

 

1.  Kongres

Član 54.

 

Kongres DNZ BiH je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo stranke.

Kongres DNZ BiH čine:

 1. delegati Kongresa:
 • predstavnici općinskih organizacija DNZ BiH po kriterijima koje odredi Glavni odbor DNZ BiH.
 1. delegati Kongresa po funkciji:
 • predsjednici općinskih organizacija,
 • članovi centralnih organa Stranke,
 • vijećnici općinskih vijeća/odbornici skupština opština, poslanici kantonalnih skupština, zastupnici u Skupštini Brčko distriktu BiH i zastupnici u Parlamentu Federacije BiH, poslanici u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, zastupnici u Parlamentarnoj Skupštini BiH i dužnosnici u izvršnoj vlasti iz reda DNZ BiH na svim nivoima vlasti u BiH.

 

Član 55.

 

Nadležnosti Kongresa su slijedeće:

 

 • donosi Poslovnik o svom radu i druge akte iz svoje nadležnosti;
 • odlučuje o usvajanju izvještaja o radu iz prethodnog mandatnog perioda: Glavnog odbora, Predsjednika, Predsjedništva i Nadzornog odbora;
 • ustanovljava opću politiku stranke;
 • donosi, mijenja i dopunjuje osnovna načela DNZ BiH, programska usmjerenja i djelovanja, kao i Statut DNZ BiH;
 • usvaja temeljnu rezoluciju Kongresa DNZ BiH kojom se utvrđuje politika stranke u slijedećem mandatnom periodu, te ostala akta o političkom djelovanju stranke;
 • donosi odluke o prijedlozima upućenim Kongresu od strane organa stranke;
 • bira i razrješava: predsjednika, članove Predsjedništva i članove Nadzornog odbora;
 • odlučuje o udruživanju sa drugim političkim organizacijama u slučaju da se udruživanjem stvara nova politička stranka;
 • odlučuje o prestanku rada DNZ BiH;
 • obavlja i druge poslove u vezi za djelovanjem DNZ BiH.

 

Član 56.

 

Kongres DNZ BiH može određene poslove i ovlaštenja prenijeti na Glavni odbor DNZ BiH radi njihova obavljanja između dva zasjedanja Kongresa, osim donošenja Statuta.

 

Član 57.

 

Kongres  saziva  i  njime  predsjedava do  izbora  radnog  predsjedništva predsjednik  DNZ BiH.

Sjednice Kongresa u vidu tematskih konvencija održavaju se prema ukazanoj potrebi, a izborna sjednica Kongresa svake 4 (četiri) godine.

Na zahtjev Glavnog odbora ili najmanje pet kantonalnih/regionalnih organizacija stranke, Predsjednik DNZ BiH  će sazvati vanrednu sjednicu Kongresa.

Ako Predsjednik stranke ne sazove sjednicu Kongresa u predvidjenom roku  istu će u daljnjem roku od 60 dana sazvati predsjednik Glavnog odbora DNZ BiH, pridržavajući se odredaba Statuta i Poslovnika o radu Kongresa stranke.

 

2. Glavni odbor

Član 58.

 

Glavni odbor je najviši organ DNZ BiH između dva zasjedanja Kongresa.

Glavni odbor čine:

 • izabrani članovi Predsjedništva DNZ BiH,
 • predsjednici kantonalnih/regionalnih organizacija,
 • zastupnici i poslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu FBiH i Narodnoj skupštini RS i Brčko distrikt BiH.
 • dužnosnici u izvršnoj vlasti iz reda DNZ BiH (od nivoa kantonalne/regionalne, entitetske do najvišeg nivoa BiH),
 • dva člana na prijedlog interesne organizacije mladih,
 • dvije članice na prijedlog interesne organizacije žena  i
 • od 10 do 15 članova DNZ BiH, koje na prijedlog Predsjednika DNZ BiH, bira Predsjedništvo DNZ BiH.

 

Član 59.

 

Glavni odbor mora održati konstituirajuću sjednicu najkasnije 60 dana od dana održavanja izborne sjednice Kongresa.

Konstituirajuću sjednicu Glavnog odbora saziva predsjednik Glavnog odbora starog saziva i istom predsjedava do izbora predsjednika iz novoga saziva Glavnog odbora.

Na konstituirajućoj sjednici se bira predsjednik, dva potpredsjednika i pomoćna radna tijela Glavnog odbora.

 

Član 60.

 

Redovne sjednice Glavnog odbora saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti jedan od potpredsjednika, kojeg za to ovlasti predsjednik Glavnog odbora.

Glavni odbor se saziva po potrebi a najmanje jednom u šest mjeseci.

Sjednica Glavnog odbora DNZ BiH sazvat će se i na prijedlog Predsjednika DNZ BiH  ili na prijedlog najmanje 1/3 članova Glavnog odbora.

Ako predsjednik Glavnog odbora ne sazove sjednicu Glavnog odbora po zahtjevu Predsjednika DNZ BiH  ili po zahtjevu najmanje 1/3 članova Glavnog odbora u predvidjenom roku istu će u daljnjem roku od 30 dana sazvati Predsjednik DNZ BiH, pridržavajući se odredaba Statuta i Poslovnika o radu Glavnog odbora.

 

Član 61.

 

Ovlaštenja i djelokrug rada Glavnog odbora su slijedeća:

 • donosi Poslovnik o svome radu i druge akte iz svoje nadležnosti;
 • na osnovu Statuta i programskih dokumenata, donosi odgovarajuća akta te daje preporuke predsjedniku DNZ BiH i Generalnom sekretaru DNZ BiH;
 • usvaja financijski plan i godišnji obračun;
 • raspravlja o stručnim analizama interesnih odbora i utvrđuje programske smjernice za pojedina područja političkog, ekonomskog i društvenog života;
 • donosi odluke o pokretanju postupka izglasavanja nepovjerenja članovima centralnih organa stranke;
 • na prijedlog Predsjednika ili Predsjedništva donosi odluku o raspuštanju organizacione jedinice stranke;
 • utvrđuje prijedlog Programa, Statuta i ostalih kongresnih dokumenata i upućuje Kongresu na donošenje;
 • utvrđuje liste kandidata za organe DNZ BiH koje bira Kongres;
 • odlučuje o povezivanju DNZ BiH sa drugim političkim strankama ili nepolitičkim organizacijama, te učlanjenju DNZ BiH u međunarodne političke ili nepolitičke asocijacije;
 • odlučuje o stupanju DNZ BiH u koalicije na razini Bosne i Hercegovine, entiteta i kantona kao i o istupanju iz tih koalicija;
 • na prijedlog Predsjednika ili Predsjedništva donosi izborni program za opće izbore na nivou kantona, Brčko distrikta BiH, entiteta i Bosne i Hercegovine;
 • kandidira kandidate za izbor zastupnika i poslanika u zakonodavne organe vlasti na nivou kantona, Brčko distrikta BiH, entiteta i na nivou Bosne i Hercegovine, te kandidate za članove izvršne vlasti kantona, Brčko distrikta BiH, entiteta i Bosne i Hercegovine,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i Poslovnikom.

 

3.  Predsjedništvo DNZ BiH

Član 62.

 

Predsjedništvo DNZ BiH je najviši izvršno-politički organ stranke.

Predsjedništvo DNZ BiH čini 15 članova koje bira Kongres: predsjednik, 5 potpredsjednika i 9 članova Predsjedništva.

Članovi Predsjedništva po funkciji su:

 • predsjednik  Glavnog odbora,
 • Generalni sekretar stranke,
 • predsjednici Klubova poslanika u zakonodavnim tijelima na nivou BiH, entiteta, Brčko distrikta BiH i kantona,
 • predsjednica organizacije žena,
 • predsjednik organizacije mladih, i
 • predstavnici stranke na višim nivoima izvršne vlasti.

 

Član 63.

 

Sjednice Predsjedništva DNZ BiH saziva i njima predsjedava Predsjednik DNZ BiH, a u slučaju njegove spriječenosti,  zamjenjuje  ga  jedan  od potpredsjednika kojeg za  to ovlasti  Predsjednik, a u njegovoj spriječenosti da to odredi odluku donosi Predsjedništvo DNZ BiH.

 

 

Član 64.

 

Odluke Predsjedništva DNZ BiH obavezujuće su za sve niže organizacione jedinice stranke. U slučaju kolizije karaktera tih odluka, konačnu odluku donosi Glavni odbor DNZ BiH.

Niže organizacione jedinice dužna su primjenjivati odluke Predsjedništva do konačne odluke Glavnog odbora.

 

Član 65.

 

Ovlaštenja i nadležnosti Predsjedništva su:

 • donosi Poslovnik o  svome radu;
 • provodi odluke Kongresa, Glavnog odbora i Predsjedništva;
 • analizira i zauzima stavove o aktuelnim političkim pitanjima;
 • osmišljava i organizuje provođenje političkih i poslovnih aktivnosti stranke;
 • brine se za materijalna i financijska sredstva potrebna za rad stranke;
 • predlaže Glavnom odboru financijski plan i godišnji obračun za tekuću godinu;
 • donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe stranke na prijedlog Generalnog sekretara stranke;
 • organizuje i provodi kontakte stranke s javnošću;
 • imenuje i razrješava portparola stranke;
 • Donosi Odluku o osnivanju općinskih i kantonalnih/regionalnih organizacija Stranke;
 • koordinira rad općinskih organizacija na provođenju politike i Programa DNZ BiH;
 • osniva interesne organizacije stranke i koordinira njihov rad;
 • donosi odluke o imenovanju izbornih tijela stranke;
 • donosi odluke koje nisu u nadležnosti drugih organa stranke i
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i Programom DNZ BiH:
 • upravlja strankom između dvije sjednice Glavnog odbora;
 • informiše Glavni odbor o svojim aktivnostima između dvije sjednice Glavnog odbora.

 

4. Predsjednik DNZ BiH

Član 66.

 

Predsjednik DNZ BiH rukovodi strankom, izvršava i provodi odluke Predsjedništva, te odlučuje o tekućim poslovima vezanim za neposredno rukovođenje strankom.

Predsjednika DNZ BiH bira Kongres na mandatni period od četiri godine.

Kandidate za predsjednika DNZ BiH predlaže Glavni odbor ili najmanje 1/3 delegata Kongresa.

Dužnost predsjednika stranke i dužnost predsjednika Glavnog odbora su nespojive.

Za predsjednika DNZ BiH izabran je kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih delegata Kongresa.

Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, izbor se ponavlja između dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

Izabaran je kandidat, koji u drugom krugu glasanja, dobije više glasova.

 

Član 67.

 

Predsjednik DNZ BiH ima ovlaštenja i nadležnosti:

 • da predstavlja i zastupa DNZ BiH u javnom i političkom djelovanju, te u pravnom prometu, u skladu sa zakonom, Statutom i Programom stranke;
 • provodi politiku stranke u skladu sa Statutom, programskim dokumentima, aktima Kongresa, Glavnog odbora i Predsjedništva, te u tu svrhu donosi provedbene političke akte,
 • koordinira i osigurava jedinstvo djelovanja svih organa stranke;
 • po potrebi, saziva predsjednike općinskih i kantonalnih/regionalnih organizacija s ciljem utvrđivanja mjera za efikasno provođenje politike stranke;
 • saziva Kongres u skladu sa Statutom stranke;
 • saziva i rukovodi sjednicama Predsjedništva;
 • Predlaže Predsjedništvu i Glavnom odboru donošenje Odluke o raspuštanju  organizacione jedinice stranke;
 • predlaže Kongresu i Glavnom odboru izbor i opoziv, te potvrdu (saglasnost) izbora odnosno imenovanja članova organa stranke prema odredbama ovoga Statuta i
 • u hitnim slučajevima donosi akta iz nadležnosti Predsjedništva, s tim što na prvoj redovnoj sjednici Predsjedništva traži potvrdu tih akata.

 

Član 68.

 

Predsjednik stranke o svom radu  najmanje jednom godišnje informiše Predsjedništvo, a izvještaj o četverogodišnjem radu podnosi Kongresu DNZ BiH.

 

Član 69.

 

Predsjednik DNZ BiH zadužuje potpredsjednike stranke za djelatnosti u provođenju pojedinih programskih područja, odnosno za neposredno provođenje politike stranke konkretnim političkim djelovanjem na državnom i lokalnom nivou.

 

Član 70.

 

U slučaju ostavke predsjednika stranke ili njegove spriječenosti da dalje obavlja tu dužnost, Glavni odbor određuje jednog od potpredsjednika za vršioca dužnosti predsjednika stranke.

 

 1. Nadzorni odbor

Član 71.

 

Nadzorni  odbor  DNZ  BiH  broji  pet (5) članova, koje  bira  Kongres na period od četiri godine.

Nadzorni odbor na prvoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora  ne  mogu  biti  istovremeno članovi nijednog drugog organa Centralnog organa stranke

Odluke Nadzornog odbora su obavezujuće za organe ili pojedine članove stranke na koje se odnosi.

 

Član 72.

 

Nadzorni odbor ocjenjuje da li su odluke i rad organa stranke u skladu sa zakonom i Statutom.

Izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju koji se podnose na odobrenje Glavnom odboru, Predsjedništvu ili Kongresu, moraju biti popraćeni mišljenjem Nadzornog odbora.

 

Član 73.

 

Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje upućuje izvještaj o svom radu Glavnom odboru DNZ BiH.

 

 1. Generalni sekretar

Član 74.

 

DNZ BiH ima Generalnog sekretara.

Generalnog sekretara bira i opoziva Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika  DNZ BiH.

 

Generalni sekretar DNZ BiH ima slijedeće nadležnosti:

 • učestvuje u pripremi i radu centralnih organa stranke, te priprema i osigurava organizacione, materijalne i tehničke uslove za njihov rad;
 • koordinira rad nižih organizacija stranke;
 • koordinira rad sekretara općinskih ogranaka;
 • zadužen je za unapređenje organizacione strukture stranke;
 • organizira i koordinira ostvarivanje materijalno-financijskog poslovanja u skladu sa zakonom i aktima stranke;
 • organizira vođenje općih, finasijskih i drugih poslova za potrebe organa stranke;
 • izvršava odluke i zaključke organa stranke;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim aktima organa stranke.

 

Član 75.

 

U slučaju duže odsutnosti ili spriječenosti u obavljanju poslova, Generalnog sekretara zamjenjuje član Predsjedništva kojeg odredi Predsjednik DNZ BiH.

Za svoj rad Generalni sekretar odgovara Predsjedništvu DNZ BiH.

 

VII – ORGANIZACIJA ČLANSTVA DNZ BiH U DIJASPORI

Član 76.

 

Članstvo DNZ BiH koje privremeno živi i radi u inostranstvu organizuje  svoju aktivnost na provođenju Programa Stranke, putem podružnica ili klubova članova i simpatizera DNZ BiH.

Članovi DNZ BiH u dijaspori svoju organizaciju i djelovanje ustanovljavaju na način i po postupku za djelovanje političkih organizacija propisanom zakonima države u kojoj žive i djeluju.

 

Član 77.

 

Osnovane podružnice, klubovi ili druge asocijacije članova i simpatizera DNZ BiH u dijaspori, neposredno ostvaruju saradnju na realizaciji programskih ciljeva sa organima stranke u Bosni i Hercegovini.

Predsjedništvo DNZ BiH iz svog sastava će imenovati osobu za koordinaciju rada sa dijasporom.

 

VIII – IZBORI, KANDIDIRANJE I OPOZIV

Član 78.

 

Svaki član DNZ BiH može birati i biti biran u organe stranke na svim nivoima.

Svi organi stranke biraju se na period od četiri (4) godine.

Izbor za članove organa stranke obavlja se tajnim glasanjem između više kandidata.

Za tijela Stranke koja čine jedan: predsjednik, sekretar, blagajnik itd. izabrani su kandidati koji dobiju natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova.

Za tijela stranke u koja se bira više članova : Predsjedništvo, Glavni odbor, Nadzorni odbor, delegati Skupštine i delegati za Kongres, izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova prisutnih članova i to redoslijedom po broju dobivenih glasova.

 

Član 79.

 

Način kandidiranja i postupak biranja određuje Glavni odbor istovremeno s donošenjem Odluke o provođenju redovnih ili prijevremenih izbora za organe stranke kada to Statutom nije detaljno određeno.

 

Član 80.

 

Opoziv pojedinih članova organa stranke i njihovu popunu, kada se stvore političko-programski razlozi za to a uslovljeni su neaktivnošću pojedinih članova, može izvršiti isključivo ono tijelo koje je te članove izabralo, osim u slučajevima kada je Statutom drugačije propisano.

 

Odluku o raspuštanju općinskih, kantonalnih/regionalnih organizacija stranke u slučaju kada za to postoje političko-programski razlozi na prijedlog Predsjednika i Predsjedništva DNZ BiH donosi Glavni odbor DNZ BiH.

 

IX – KANDIDIRANJE I UČEŠĆE U VLASTI

Član 81.

 

Kandidate DNZ BiH za zakonodavne, predstavničke i izvršne vlasti utvrđuju izvršni organi na odgovarajućem nivou organizovanja stranke u skladu s odlukom o načinu predlaganja, izbora i opoziva kandidata koju donosi Glavni odbor DNZ BiH.

 

1.  Zastupnici i nosioci izvršne vlasti

Član 82.

 

Članovi DNZ BiH u zakonodavnim, predstavničkim i organima izvršne vlasti, iniciraju aktivnosti i zauzimaju stavove o svim pitanjima sa stanovišta programskih i drugih stavova stranke.

Nosioci javnih dužnosti ispred DNZ BiH u svom radu dužni su se pridržavati Etičkog kodeksa stranke kojeg donosi Glavni odbor DNZ BiH.

 

2. Klubovi zastupnika i vijećnika

Član 83.

 

Zastupnici i vijećnici DNZ BiH osnivaju klubove zastupnika, odnosno vijećnika s ciljem usklađivanja svog djelovanja, zauzimanja stavova i vođenja parlamentarne aktivnosti.

 

Član 84.

 

Članovi kluba zastupnika odnosno vijećnika DNZ BiH na prijedlog nadležnog organizacionog oblika biraju predsjednika i zamjenika predsjednika kluba iz svojih članova.

Predsjednik kluba zastupnika, odnosno vijećnika DNZ BiH, rukovodi radom kluba i dužan je redovno izvještavati organe stranke odgovarajućeg nivoa organizovanja o radu kluba.

Organ stranke iz prethodnog stava dužan je razmotriti sva pitanja koja iznese klub i zauzeti svoj stav.

Klub zastupnika, odnosno vijećnika, donosi poslovnik o svom radu.

 

Član 85.

 

U radu kluba zastupnika, odnosno vijećnika DNZ BiH učestvuju nosioci izvršne vlasti ispred stranke  odgovarajućeg  nivoa  organizovanja i predstavnici  organa  stranke tog organizacionog nivoa.

S ciljem provođenja programskih i političkih inicijativa nadležni organ DNZ BiH, kao i nosioci izvršne vlasti ispred stranke, mogu inicirati sastanak kluba zastupnika, odnosno vijećnika radi zauzimanja zajedničkih stavova  prije  istupanja na  sjednici organa zakonodavne ili izvršne vlasti.

 

3. Koordinacija učesnika u vlasti

Član 86.

 

Predsjedništvo DNZ BiH koordinira rad klubova zastupnika na državnom i entitetskim nivoima, kao i rad nosioca dužnosti u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, održavanju sjednica uz učešće predsjednika kluba zastupnika i nosioca dužnosti u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.

Predsjedništvo općinskog ogranka, koordinira rad kluba zastupnika, odnosno vijećnika, održavanjem zajedničkih sjednica s ciljem ostvarivanja politike i pokretanja inicijativa DNZ BiH.

Za potrebe koordiniranog rada i saradnje predstavnika DNZ BiH u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Predsjedništvo DNZ BiH može utvrditi i druge oblike koordinacije.

 

X – STRANAČKA DISCIPLINA

Član 87.

 

Osnovna stranačka disciplina predstavlja izvršavanje dužnosti utvrđenih ovim Statutom, Programom i odlukama organa stranke, te pridržavanje Etičkog kodeksa.

Nepridržavanjem pravila takvog ponašanja, član ugrožava interese stranke, što se razmatra i utvrđuje pred nadležnim organima stranke.

 

Član 88.

 

Za nepridržavanje pravila stranačke discipline, članu se može izreći mjera isključenja iz stranke.

Odluku o isključenju iz stranke donosi nadležni organak stranke u skladu sa članom 23. Statuta DNZ BiH.

 

Član 89.

 

Stranačka disciplina konkretnije se reguliše Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti, a norme ponašanja članova i funkcionera DNZ BiH Etičkim kodeksom koje donosi Glavni odbor DNZ BiH.

 

XI – IMOVINA

Član 90.

 

Imovinu DNZ BiH čine nekretnine i pokretne stvari, sredstva na transakcijskim računima, kao i druga prava u vlasništvu stranke.

Nekretnine se mogu sticati ili otuđivati samo po odluci Glavnog odbora DNZ BiH.

 

Član 91.

 

DNZ BiH ostvaruje sredstva za financiranje u skladu sa odredbama zakona.

S ciljem obezbjeđivanja sredstava za finansiranje stranke, Glavni odbor svojom odlukom, utvrdjuje kriterije i način sticanja, raspolaganja, upravljanja i korištenja sredstava stranke, način prikupljanja, visinu članarine, raspodjelu iste i druga pitanja od značaja za finansiranje stranke.

 

Član 92.

 

Dobrovoljne priloge, poklone i zavještanja DNZ BiH će prihvatiti pod uslovom da to nije u suprotnosti sa zakonom.

Za davanje saglasnosti o prihvatanju ovih prihoda, nadležno je rukovodstvo organizacije u kojoj je poklon, dobrovoljni prilog ili zavještanje učinjeno, a ako se radi o nekretninama, nadležan je Glavni odbor DNZ BiH.

 

XII – STATUT I DRUGI AKTI STRANKE

Član 93.

 

Statut je najviši  normativni  akt  kojim  se uređuje unutrašnja organizacija i upravljanje u stranci.

Postupak donošenja Statuta i njegovih izmjena i dopuna, mogu pokrenuti članovi ili organi stranke pod uslovima i na način propisan aktom Glavnog odbora stranke, kao ovlaštenog predlagača Statuta, odnosno izmjena i dopuna istog.

 

Član 94.

 

Predsjedništvo DNZ BiH osniva Komisiju za Statut koja izrađuje nacrt Statuta, odnosno nacrt izmjena i dopuna Statuta.

O nacrtu Statuta, odnosno o nacrtu izmjena i dopuna Statuta organizira se javna rasprava.

Primjedbe i prijedlozi iz javne rasprave dostavljaju se Glavnom odboru koji utvrđuje konačan Prijedlog Statuta.

Statut, te izmjene i dopune Statuta, donosi Kongres DNZ BiH.

 

Član 95.

 

Organi Stranke, u skladu sa svojim ovlaštenjima i nadležnostima utvrđenim Statutom, mogu donositi rezolucije, deklaracije, odluke, preporuke, zaključke i druga akta.

 

Akti iz prethodnog stava definišu se na slijedeći način :

 

 1. Rezolucija je akt kojim Kongres DNZ BiH izražava svoj stav o relevantnim političkim pitanjima, socijalnim problemima i potrebama i utvrđuje političke smjernice koje će provoditi DNZ BiH;
 2. Deklaracija je akt organa stranke koji sadrži načelno mišljenje o važnim pitanjima koje su razmatrali organi stranke;
 3. Odluka je akt kojim se rješavaju pitanja iz nadležnosti organa stranke;
 4. Preporuka je akt kojim se ukazuje na značenje odredjenih pitanja koja se odnose na provedbu dokumenata stranke;
 5. Zaključak je akt koji se donosi o pitanjima koja se tiču postupanja u pojedinačnoj stvari.

 

XIII – PRESTANAK  RADA STRANKE

Član 96.

                         

DNZ BiH prestaje na način i pod uslovima propisanim zakonom ili na osnovu odluke Kongresa DNZ BiH.

 

Član 97.

 

U slučaju prestanka rada stranke, njena imovina će pripasti nevladinoj i nepolitičkoj organizaciji koja se bavi zaštitom temeljnih ljudskih prava, a djeluje na području na kojem je imala sjedište stranka.

 

XIV – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 98.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, čime prestaje važenje postojećeg Statuta DNZ BiH.

Organizacije DNZ BiH dužne su uskladiti svoju organizaciju u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

 

U Bihaću, 14.12.2013. godine                 

 

Predsjedavajući Radnog predsjedništva

       Drugog Kongresa DNZ BiH

                   Husein Hadžić