Programska dokumenta


Suočeni sa kontinuiranim produbljivanjem političkih podjela u državi, izostankom dogovora o funkcionalnom i racionalnom ustroju Bosne i Hercegovine, greškama i sporošću u provođenju reformi i ispunjavanju uslova za punopravno članstvo BiH u Evropskoj uniji i NATO-u, kontinuiranim zaostajanjem u razvoju u odnosu na razvijeni svijet, izolacijom i općom nesigurnošću građana, zapanjujućom stopom nezaposlenosti, eskalacijom općeg i ekstremnog siromaštva, velikim odlaskom mladih i stručnih ljudi iz zemlje, progresivnim rastom korupcije i organiziranog kriminala, neravnomjernim razvojem zemlje i općom destrukcijom bh. društva, a u cilju imperativnog mijenjanja ovakvog stanja i zahtjeva za izgradnju Bosne i Hercegovine po mjeri savremenog čovjeka i svih njenih građana, bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku, teritorijalnu, polnu, dobnu i drugu pripadnost, opredijeljeni za dijalog, opšti napredak i brzo stvaranje uslova za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i NATO-u, članovi Demokratske Narodne Zajednice Bosne i Hercegovine na Drugom Kongresu održanom 14. Decembra 2013. godine u Bihaću utvrđuju:

 

              PROGRAMSKU DEKLARACIJU DNZ BiH

 

I  POLITIČKI PROFIL STRANKE

 1. DNZ BiH je demokratska narodna stranka lijevog centra i građanske opcije, koja prihvata i razvija tekovine moderne politike, kakve su razvijene u zemljama moderne Evropske demokratije i savremenog svijeta.
 2. DNZ BiH je multietnička i multikonfesionalna stranka koja priznaje neotuđivo pravo svakom čovjeku  i građaninu da se po vlastitoj volji i bez bilo kakvih pritisaka, izjašnjava ili ne izjašnjava o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, te da odluka o tome ne može biti bilo kakav osnov ili povod za diskriminaciju i bilo koji oblik obespravljivanja ili reduciranja njegovih međunarodnim konvencijama, Ustavom i zakonom garantiranih prava.
 3. DNZ BiH je demokratska, narodna, socijalna stranka koja zastupa političke, ekonomske i socijalne interese širokih društvenih slojeva, unapređuje sistem parlamentarne demokracije i savremena je stranka razvoja i napretka, koji se ostvaruju kroz slobodu, ravnopravnost, pravednost, humanost i solidarnost, kao tekovine modernog demokratskog društva.
 4. DNZ BiH je državotvorna politička stranka, koja se zalaže za Bosnu i Hercegovinu kao  državnu zajednicu ravnopravnih naroda i građana, funkcionalno i racionalno uređenu na principima regija, po mjeri svih njenih naroda i građana i kao cjelovitu državu u današnjim granicama, uz puno poštivanje načela o nepovredivosti granica.
 5. DNZ BiH je evropska stranka koja budućnost i napredak države Bosne i Hercegovine i njenih građana vidi u njenom punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u i njenoj punoj integraciji u porodicu razvijenih evropskih država.
 6. DNZ BiH je mirotvorna politička stranka, koja u dijalogu i mirotvornoj politici vidi temelje za razrješavanje nagomilanih političkih, etničkih, ideoloških, socijalnih i razvojnih problema i dilema, kako unutar države Bosne i Hercegovine, tako i u odnosima sa susjedima. Uvjereni smo da je društvo izgrađeno na temeljima nenasilja i tolerancije sposobno za uspostavu i funkcionisanje suživota, a jedino u tako stvorenom ozračju moguće je provesti istinsko svenacionalno praštanje i pomirenje i vratiti povjerenje među narodima i građanima.
 7. DNZ BiH je bosanskohercegovačka politička stranka koja djeluje na cijelom prostoru države Bosne i Hercegovine i zastupa interese svih građana BiH, u mjeri koliko to oni svojom voljom iskažu i koliko ukažu povjerenja njenom programu, ciljevima i političkim stavovima.

 

II  CILJEVI POLITIČKOG RADA I DJELOVANJA

 

Ciljevi političkog rada i djelovanja DNZ BiH proizilaze iz njenog političkog profila koji su svojim opredjeljenjem izgradili njeni članovi i simpatizeri i iz iskrene želje i namjere da svojim političkim radom i djelovanjem doprinosi izgradnji moderne, demokratske, funkcionalno i racionalno uređene Bosne i Hercegovine u kojoj će se svi njeni narodi i građani osjećati slobodni, ravnopravni, ekonomski i socijalno sigurni, dostojanstveni, društveno korisni i kreativni članovi zajednice.

Polazeći od ovakvih opredjeljenja DNZ BiH pred sebe, svoje članstvo, svoje pristalce, simpazitere i svoje glasače postavlja slijedeće ciljeve političkog rada i djelovanja:

 

 1. DNZ BiH se u svome radu zalaže za Bosnu i Hercegovinu kao suverenu, demokratsku, pravnu, socijalnu, sekularnu i decentraliziranu državu u kojoj su njeni narodi Bošnjaci, Srbi i Hrvati konstitutivni i ravnopravni na cijelom teritoriju države BiH, a prava građana i nacionalnih manjina zagarantirana Ustavom.
 2. DNZ BiH se zalaže da unutrašnji ustroj države BiH bude rezultat konsenzusa njenih konstitutivnih naroda i građana, na principima racionalne, funkcionalne i efikasne države, kompatibilne sa evropskom zajednicom država koja je uređena na principima Evropske zajednice regija. DNZ BiH je stanovišta da je sadašnji unutrašnji ustroj države BiH neracionalan, neefikasan i kompliciran, a nemogućnost postizanja konsenzusa za preustroj uređenja države, rezultat je neodgovornosti, opstrukcija i međusobnog nepovjerenja izabranih političkih predstavnika naroda i građana u državi BiH.
 3. DNZ BiH se zalaže za BiH kao demokratsku, pravnu i socijalnu državu, te državu blagostanja u kojoj se ostvaruju široki ciljevi ekonomskog razvoja kroz potpunu ravnopravnost vlasništva, poduzetništvo, zaposlenost, sigurnost imovine i prihoda, obrazovanje, zaštitu zdravlja i kvalitete života.
 4. DNZ BiH u svome radu i političkom djelovanju promovira BiH kao demokratsku državu u kojoj je zakonodavna vlast, izvršna vlast i sudstvo razdvojeni i nezavisni, mediji slobodni, nezavisni i svima dostupni, a vlast u službi prava, obrazovanja, interesa i slobode čovjeka i zajednice.
 5. DNZ BiH se zalaže za pravnu državu kao temelj sigurnosti i prosperiteta u kojoj vladavina zakona jamči slobodu i socijalnu sigurnost čovjeka, i omogućava ekonomsku sigurnost  i slobodno tržišno nadmetanje privrednih subjekata.
 6. DNZ BiH se u svome političkom djelovanju zalaže za državu koja građanima garantira prava na privatni život, lične slobode, pravo na rad i slobodu rada, obrazovanje, nepovredivost privatnog vlasništva i svih drugih priznatih i ravnopravnih oblika prava vlasništva, pravo na štrajk, građansku neposlušnost, odbranu zemlje, pravo na izbore, pravo na vlastiti svjetonazor, pravo na sigurnost u sudskom postupku, pravo na slobodu misli i izražavanja, savjesti i vjeroispovijesti, znanosti i umjetnosti, pravo na slobodu okupljanja i udruživanja.
 7. DNZ BiH se u političkom djelovanju bori za BiH kao socijalnu državu sa garantiranim  minimumom socijalne sigurnosti svih građana u kojoj se bogatstvo jednih neće ostvarivati na siromaštvu drugih, ali u kojoj se na temeljima ekonomskih zakonitosti stvaranje bogatstva potiče radom, znanjem i ulaganjem.
 8. DNZ BiH se u međunarodnim okvirima zalaže za BiH kao suverenu i slobodnu državu, koja je otvorena prema međunarodnoj zajednici, u koju unosi i iz koje prihvata tekovine savremenog svijeta, ekonomska i kulturna dobra, ljudske vrijednosti i ljudska prava, te koja se dobrovoljno podvrgava načelima međunarodnog prava i zalaže za očuvanje mira, razoružanje, opću sigurnost i unapređivanje međunarodne saradnje na načelima dijaloga, tolerancije i razumijevanja.
 9. DNZ BiH se zalaže za ubrzano stvaranje uslova za punopravno članstvo države BiH u Evropskoj uniji i NATO-u, jer to za građane BiH znači sigurnost, a za državu BiH  ekonomski i opšti napredak, što u ovom vremenu za BiH nema alternativu.
 10. DNZ BiH se u svome radu i političkom djelovanju zalaže za regionalizaciju države BiH i evropske regije kao model ustroja središnjeg nivoa vlasti i nosioce ekonomskog razvoja i napretka BiH. U sklopu regionalizacije Bosne iHercegovine, DNZ BiH se zalaže za ustroj Bihaćke regije, sa ekonomskim, kulturnim i obrazovnim centrom grada Bihaća, povezanu sa eko-turističkom regijom Lika – Plitvice u susjednoj Hrvatskoj.
 11. DNZ BiH u ekonomskom razvoju vidi motor napretka BiH, a u ravnomjernom i usklađenom ekonomskom razvoju regija i decentralizaciji ekonomske i političke moći vidi jedini ispravan i održiv model integracije zemlje, vraćanja povjerenja i rješavanja  problema koji su proizvod ratnih sukoba i podjela iz naše bliske prošlosti.
 12. DNZ BiH u fokus svoga djelovanja stavlja brigu za čovjeka, mlade i porodicu i sve ono što je u funkciji njihovih prava, njihovog obrazovanja, njihovog napretka i njihove važne uloge koja im pripada u savremenom društvu. 
 13. DNZ BiH se u svome radu i političkom djelovanju posebno zalaže za obezbjeđenje institucija, mehanizama i mjera, na svim nivoima u BiH, za uspješnu borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala i korupcije, koje smatramo najvećim neprijateljima države BiH i njenih građana. Samo efikasnom i odlučnom borbom protiv ovog zla BiH i njeni građani imaju osnova računati na izlazak iz izolacije, strana ulaganja, ekonomski napredak i stvaranje uslova za ulazak u evropske i svjetske integracije.
 14. DNZ BiH se zalaže za očuvanje i razvoj historijskog, nacionalnog i duhovnog identiteta naroda i nacionalnih manjina, etničkih grupa i zajednica koji žive u državi BiH.
 15.  DNZ BiH smatra da je historijska, nacionalna, vjerska, kulturna i druga raznolikost naroda i nacionalnih manjina u BiH neprocjenjiva vrijednost, a ne hendikep za napredak i razvoj države BiH i njenih građana. Te prednosti i vrijednosti DNZ BiH će stalno isticati, valorizirati i unapređivati.
 16. DNZ BiH se u svome radu i djelovanju zalaže za potpunu slobodu vjere i nesmetano zadovoljavanje vjerskih potreba svih vjerskih skupina.
 17. DNZ BiH je otvorena za vjernike i oni se u njoj mogu potpuno slobodno izjašnjavati kao vjernici i jednako tako otvorena za ateiste, agnostike i druge nevjerujuće ljude, a valorizacija svih se mjeri njihovim djelima i ličnim doprinosom napretku i razvoju društvene zajednice.
 18. DNZ BiH smatra da multikonfesionalnost u državi BiH treba razvijati i njegovati na univerzalnim principima vjerske tolerancije, ljudske solidarnosti i humanizma, kao garantima progresa i prosperiteta ukupne zajednice.
 19. DNZ BiH se zalaže za univerzalni i civilizacijski princip obostrane razdvojenosti države i vjerskih zajednica koja osigurava punu autonomiju, i države i vjerskih zajednica.
 20. DNZ BiH smatra da zloupotrebe religije i vjerskih zajednica direktno štete interesima vjerskih zajednica, jer ih pretvara u sluge dnevne politike i oduzima im, njima svojstvenu, duhovnost i moralnu snagu, a također šteti i samoj državi.
 21. DNZ BiH u svome radu i političkom djelovanju baštini dijalog, toleranciju i mirotvornu politiku, kao temelje na kojima je nastala u vihoru ratnih sukoba u BiH i kao osnove na kojima je realno moguće provesti procese pomirenja, svenacionalnog praštanja i vraćanja povjerenja, koji su uslov za gradnju suživota i održive državne zajednice BiH.
 22. Povratak na svoje ognjište i izbor mjesta življenja smatramo temeljnim pravom svakog građanina, pod uslovom da to nije na štetu prava drugih građana.
 23. DNZ BiH insistira na potpunom i nepristrasnom utvrđivanju istine o svim zločinima počinjenim u prošlosti, na kažnjavanju svih zločinaca i pravičnom tretmanu žrtava, masovnih kršenja ljudskih prava.
 24.  DNZ BiH se u tom smislu zalaže za punu saradnju sa nadležnim međunarodnim i domaćim sudovima i organizacijama i prihvata najviše međunarodne i moralne standarde i principe za satisfakciju žrtava i ostvarivanje njihovog prava na istinu.
 25. DNZ BiH u svome političkom djelovanju nastavlja tekovine na kojima je nastala, do sada djelovala i gradila svoj politički ugled na političkoj sceni u BiH, ali se distancira i ograđuje od politike podjela, vraćanja u prošlost i privatizacije stranke koju je, nakon izlaska na uvjetnu slobodu, javno promovisao jedan od osnivača i prvi predsjednik DNZ BiH, a koja je nanijela nemjerljivu štetu po sadašnjost i budućnost stranke i po njeno članstvo.
 26. DNZ BiH se u svome političkom radu i djelovanju zalaže za puno ostvarivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda, u skladu sa općeprihvaćenim međunarodnim poveljama i konvencijama. Protivimo se svim oblicima nasilja, diskriminacije, obespravljivanja, reduciranja prava i svakom obliku ataka na ljudsko dostojanstvo, te smatramo da rodna ravnopravnost mora postati stvarnost, a ne politička floskula za iskazivanje solidarnosti i sažalijevanja.
 27. DNZ BiH se zalaže za stalno unapređivanje odnosa i izgradnju čvršćih veza sa našim građanima u dijaspori, jer su oni istinski ambasadori BiH u svijetu, a u našoj dijaspori DNZ BiH vidi ogroman potencijal za ulaganja i brži ekonomski razvoj i napredak BiH.

 

III       PROGRAM POLITIČKOG RADA I PRIORITETI

               U POLITIČKOM DJELOVANJU DNZ BiH

 

Program političkog rada i prioriteti u političkom djelovanju DNZ BiH u periodu između dva Kongresa predstavlja nešto sažetiju formu Operativnog plana i prioritete u provođenju programskih ciljeva stranke u tom periodu.

Prioriteti u političkom djelovanju DNZ BiH između dva Kongresa proizvod su političkog profila stranke, postavljenih političkih ciljeva i aktuelnog političkog ambijenta u BiH u kojem će DNZ BiH raditi, politički djelovati i izvršavati postavljene ciljeve.

 

 1. Politički ustroj i funkcioniranje Stranke

 

Demokratska Narodna Zajednica Bosne i Hercegovine u svome radu i političkom djelovanju  u budućnosti će nastaviti proces svoga političkog profiliranja i funkcionirati kao politička institucija i moderna demokratska stranka, čije funkcioniranje, nadležnosti i odgovornosti organa i izabranih dužnosnika su regulisane Statutom i drugim aktima, a uticaj svakog pojedinca – dužnosnika i člana stranke determinisan granicama propisanih nadležnosti i ličnog doprinosa jačanju političkog uticaja i ugleda stranke kod članova, građana i glasača u BiH.

Razloge za ovo i ovako precizno određenje nalazimo u potrebi punog zaživljavanja principa odgovornosti i jačanja uticaja organa stranke i članstva, na račun smanjivanja uticaja i značaja lidera i autokratskog vođenja stranke.

DNZ BiH je bosanskohercegovačka stranka koja djeluje na cijelom prostoru BiH, ali istovremeno i krajiška, bosanska, hercegovačka, podrinjska, posavska, i srednjebosanska, u onoj mjeri i onoliko koliko dobije podrške i povjerenja građana i birača u tom dijelu BiH.

 

DNZ BiH je otvorena za suradnju sa svim političkim strankama srodne političke programske orjentacije u BiH i inostranstvu koje imaju pravni subjektivitet i koje poštuju demokratske i pravne principe savremenog društva, suverinitet i integritet   države Bosne i Hercegovine.

 

 1. Politički principi funkcionisanja i budućnost države Bosne i Hercegovine

 

Bosna i Hercegovina je danas država koja u puno segmenata funkcionira na neracionalnim i ne prirodnim principima, što je posljedica njenog ustroja na temeljima proizašlim iz ratnih sukoba, stradanja, progona, podjela, nepovjerenja i siromaštva, te činjenice da se prekid stradanja i uspostava mira imperativno nametao ispred svih drugih ciljeva i prioriteta.

Dejtonski mirovni sporazum je u takvoj situaciji koncipiran kao privremeni Ustav BiH, koji je podložan dograđivanju i promjenama koje su proizvod konsenzusa političkih predstavnika konstitutivnih naroda i građana u BiH.

Nažalost, i gotovo dvije decenije nakon njegovog potpisivanja, Dejtonski sporazum, ne samo da nije dograđivan i konsenzusno mijenjan, već do danas nije u potpunosti ni implementiran, pa čak do danas nema ni njegovog jedinstvenog autentičnog tumačenja.

Proizvod takvog slijeda i političkih odnosa je politički i nacionalno podijeljena, nefunkcionalna, neracionalna, izolirana, osiromašena i osakaćena BiH, koja po svim parametrima ekonomskog razvoja i napretka danas zauzima posljednje mjesto u Evropi.

U takvom stanju stvari politički, ekonomski i drugi preustroj države BiH nameće se kao jedini racionalan izlaz iz ovog tamnog i zamršenog lavirinta u kojem se zemlja danas nalazi.

DNZ BiH će, polazeći od svojih temeljnih političkih principa, a posebno vođena principima mirotvorne politike i dijaloga, u svome političkom djelovanju biti konstruktivan faktor u preustroju države BiH u pravcu izgradnje moderne, funkcionalne, racionalne i prosperitetne države, sa tri nivoa vlasti u kojoj će se svaki njen građanin, bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku i drugu pripadnost osjećati ravnopravnim, pravno sigurnim i slobodnim u konzumiranju svojih ustavnih i drugih zagarantiranih prava.

DNZ BiH smatra da ovako uređena država BiH nije utopija, ali je za to potrebno više političke volje i odgovornosti političkih subjekata i više pragmatičnosti u građenju zajedničkog života i napretka zajedničke države.

DNZ BiH u budućnosti državu Bosnu i Hercegovinu vidi kao decentraliziranu državu regija u kojoj bi regije bile nosioci ekonomskog razvoja, općine bi bile mjesto zadovoljavanja administrativnih i životnih potreba građana, a državni nivo vlasti bi bio mjesto obavljanja onih funkcija koje za državu BiH obezbjeđuju epitet i status moderno uređene države i buduće punopravne članice EU i NATO-a.

 

 1. Bosna iHercegovina i evropske integracije

 

DNZ BiH čvrsto stoji na stanovištu da je država BiH povijesno, kulturno, ekonomski i politički dio Evrope, da članstvo države BiH u Evropskoj uniji i NATO-u u današnjem stanju stvari  nema alternativu i da je sadašnje i dosadašnje ponašanje političkih stranaka i njihovih lidera u BiH u tom kontekstu suprotno interesima države BiH i njenih građana.

Lidersko nadmetanje, kao model osvajanja i održavanja vlasti ovaj prioritet i stvaranje uslova za članstvo države BiH u Evropskoj uniji i NATO-u gurnuli su u drugi plan i doveli državu BiH do toga da će BiH biti posljednja zemlja u Jugoistočnoj Evropi koja će pristupiti ovim asocijacijama. U pozadini ovakvog stanja stoji sebičnost političkih stranaka i njihovih lidera u borbi za vlast i ignorisanje procesa reformi koje su ulaznica u ove evropske i međunarodne asocijacije.

DNZ BiH smatra da međunarodna zajednica i zemlje Evropske unije nose veliki dio odgovornosti za posljedice tragičnih i krvavih sukoba u državi BiH, zbog svoje inertnosti i neodlučnosti da u samom začetku zaustave sukobe i na pravi način odigraju ulogu faktora sigurnosti i stabilnosti u Evropi.

Radi ovih i ovakvih činjenica DNZ BiH stoji na stanovištu da Evropska unija ima razloga prema državi BiH napraviti jednostran čin prijema države BiH u punopravno članstvo ublažavanjem oštrih kriterija, kako bi država BiH pod okriljem EU usvajala standarde i uslove koji važe za sve članice.

Iz sadašnje perspektive nije realno očekivati da ovako politički podijeljena i vođena BiH u skoroj budućnosti ispuni uslove za punopravno članstvo u EU.

Jasno je da su reforme težak, bolan i politički nepopularan proces kroz koji moraju proći svi oni koji imaju aspiracije za članstvo u EU i NATO-u, a u državi BiH je problem što aspiranti na političku vlast, ni po koju cijenu, ne žele žrtvovati vlast i političku moć za provođenje reformi.

Iz puno razloga nameće se pitanje stvarne volje i interesa političkih stranaka i njihovih lidera u BiH za članstvo države BiH u EU i NATO-u, jer je to sasvim sigurno smrtni udarac njihovom modelu liderskog vladanja koji su građani BiH redovno konzumirali u poslijeratnom periodu u BiH.

DNZ BiH će svim političkim sredstvima borbe potencirati potrebu i interese građana države BiH za provođenjem reformi i ubrzano stvaranje uslova za članstvo u EU i NATO-u, jer članstvo u EU znači napredak, a članstvo u NATO-u znači sigurnost za BiH i njene građane od sukoba i raspada zemlje.

 

 1. Ekonomski razvoj i borba protiv nezaposlenosti

 

Ekonomija, razvoj i borba protiv nezaposlenosti čini stratešku okosnicu programa rada i političkog djelovanja DNZ BiH.

Svjesno ili nesvjesno, kao posljedica poslijeratne etno-liderske vladavine u državi BiH je ustoličen etno-pljačkaški kapitalizam kao model privrednog ustroja i privrednog razvoja.

To je, u principu, najgori oblik kapitalizma u kojem vladaju zakoni sive ekonomije, korupcije i organiziranog kriminala u kojima se kao sponzor i zaštitnik pojavljuje etno-liderska vlast i politička oligarhija u državi BiH.

Uz ove osobine dosadašnjeg pristupa ekonomskom razvoju u državi BiH, važno je naglasiti da su podjele u gotovo svim sferama života redovan pratilac i u ekonomskoj sferi života, sa stalnim aspiracijama da se te podjele zabetoniraju, što je imalo odlučujući uticaj na činjenicu da je država BiH danas zemlja sa najmanje stranih investicija po glavi stanovnika i da je po gotovo svim parametrima ekonomskog razvoja na dnu ljestvice u Evropi.

U svim ozbiljnijim međunarodnim ekonomskim analizama država BiH se karakteriše kao jadno, siromašno i korumpirano društvo, što su svakako loše reference i preporuka za domaće i strane investitore.

Svjesni činjenice da su ekonomija i ekonomski razvoj motori ukupnog razvoja i napretka svake zajednice DNZ BiH se zalaže za osmišljenu, brzu i efikasnu ekonomsku tranziciju države i Federacije BiH, kao osnove za njen sveukupni razvitak i napredak.

DNZ BiH se zalaže za socijalno i ekološki orjentiranu tržišnu privredu, otvorenu prema svijetu, utemeljenu na principima slobodnog poduzetništva i ravnopravnosti svih subjekata i tipova vlasništva.

DNZ BiH smatra da su dosadašnji koncepti privatizacije u državi BiH potpuni promašaj i greška poslijeratne vlasti u BiH, čiju cijenu država BiH i njeni građani već sada skupo plaćaju zaostajanjem u razvoju, sporošću reformi i eskalacijom korupcije i organiziranog kriminala, kao najvećih neprijatelja i prepreka napretka države BiH i njenih građana i ogromne nezaposlenosti, naročito mladih.

DNZ BiH smatra da privatizacija nema alternativu na putu tranzicije prema tržišnoj privredi, ali svrha privatizacije se mora nalaziti u efikasnijem upravljanju kapitalom i resursima, a ne u privatnim etno-političkim interesima pojedinaca i grupa, kakav je slučaj bio dominantan u dosadašnjem procesu privatizacije u državi BiH.

DNZ BiH će se u budućem djelovanju, u granicama svoga političkog i javnog uticaja, zalagati za stavljanje pod lupu dosadašnje privatizacije i oduzimanje nelegalno stečene imovine, te činiti napore i poduzimati korake za ispravljanje ove povijesne greške i spašavanje potencijala čija privatizacija još predstoji.

DNZ BiH nije na strani onih koji smatraju da će stavljanje pod lupu i revizija dosadašnje privatizacije dodatno destabilizirati strana ulaganja i izazvati dodatno nepovjerenje u sigurnost kapitala i ulaganja u državu BiH, naprotiv, smatramo da bi takve mjere i potezi unijele više sigurnosti i povjerenja ulagača i dale potporu poštenom poduzetništvu, a poslali demotivirajuću poruku za poduzetništvo koje počiva na pljački, korupciji i organiziranom kriminalu. 

DNZ BiH nema rezerve prema tržišnoj privredi i konkurenciji, ali način kako je to iskazivano sa domaćom proizvodnjom u državi BiH u poslijeratnom periodu ravno je samouništenju. Zbog toga DNZ BiH otvoreno podupire potrebu selektivne i pragmatične zaštite domaće proizvodnje i njeno postepeno izlaganje zakonima tržišta.

DNZ BiH podupire sve napore za obezbjeđivanje bržeg razvoja, za bolje korištenje komparativnih prednosti, za poboljšanje strukture i modernizaciju gospodarstva i općenito za stvaranje ambijenta i potrebnih uslova za veća ulaganja u razvoj iz domaćih i stranih izvora.

DNZ BiH se zalaže za ravnomjerniji ekonomski razvoj države BiH u kojem će do izražaja doći komparativne prednosti pojedinih regija i usmjeravanje poticaja za njihovo aktiviranje, te za budžetske poticaje nerazvijenim područjima, uz osiguranje samoodgovornosti za vlastiti razvoj.

DNZ BiH smatra da je nepostojanje usaglašene dugoročne strategije ekonomskog razvoja države BiH, uz sporost i greške u provođenju ekonomskih reformi dovelo do rastućeg jaza između ekonomske razvijenosti pojedinih područja i regija u BiH.

Razlike u razvijenosti pojedinih područja unutar, relativno male državne zajednice kakva je BiH, daleko su veće od onih u bivšoj zajedničkoj državi.

DNZ BiH će kontinuirano poduzimati korake za donošenje propisa i mjera ekonomske i fiskalne politike za ublažavanje sadašnjih razlika u ekonomskoj razvijenosti.

Jedan od rijetkih pozitivnih mehanizama ekonomskog razvoja u BiH je stabilna monetarna jedinica, što je samo jedna strana medalje, ali DNZ BiH se u svome političkom djelovanju zalaže za monetarnu i fiskalnu politiku u funkciji regulatora i poticaja ekonomskog razvoja i socijalne sigurnosti građana.

DNZ BiH smatra neopravdanim da se u cijelom poslijeratnom periodu monetarna politika u BiH ne koristi kao regulacioni faktor razvoja države BiH, što joj je i osnovna uloga u svim ekonomski razvijenim zemljama u svijetu. 

DNZ BiH smatra da poreska politika u državi BiH nije u funkciji razvoja, nego se svela na politiku crpljenja finansijskih sredstava iz i onako slabe privrede za financiranje svog ogromnog administrativnog aparata.

DNZ BiH će se zalagati da se poreskom politikom stimulira ekonomski razvoj i zapošljavanje ljudi, naročito mladih ljudi.

DNZ BiH je potpuno svjesna uloge poljoprivrede i proizvodnje zdrave hrane u korištenju ogromnih rezervi u zapošljavanju koje se nalaze i koje su ne iskorištene u poljoprivredi BiH. Radi navedenog DNZ BiH promoviše politiku agrara koja će osigurati modernizaciju poljoprivrede, hidromelioracije i melioracije poljoprivrednog zemljišta, povećanje konkurentne sposobnosti poljoprivredne proizvodnje, stabilnost i socijalnu sigurnost seljaka, oživljavanje i bogatstvo sela, te individualno organiziranu politiku agrara.

DNZ BiH smatra da BiH nije pripremljena dočekala ulazak Hrvatske u EU i nije iskoristila ni minimum šansi koje su stvorene radi seobe proizvodnih pogona iz Hrvatske u zemlje koje nisu članice Unije koja donosi određene poreske i druge olakšice i niže ukupne troškove proizvodnje.

Objektivno, BiH je propustila šansu da njen geostrateški položaj, mlada i jeftinija radna snaga budu posticaj za evropske proizvođače koji u tome vide šansu za smanjivanje svojih troškova i povećanje konkurentske sposobnosti i profita.

DNZ BiH u geostrateškom položaju države BiH i činjenici da je zemlja u srcu Evrope izvan EU vidi šansu za dolazak novih i poznatih kompanija iz Evrope, što bi mogao biti značajan momenat za pojačane ekonomske aktivnosti i povećanje zaposlenosti u državi BiH.

Naravno, pored političkog ambijenta za takvu operaciju je potrebno obezbijediti i razne druge lokacijske, administrativne i poticajne uslove, kojih trenutno nema.

Činjenica da danas svaki treći stanovnik BiH živi na granici siromaštva jer živi sa manje od 5 eura dnevno, a svaki peti stanovnik BiH je ekstremno siromašan, jer živi sa manje od 3 eura dnevno, da je stopa nezaposlenosti u BiH dostigla gotovo 46 %, a mladih 70%, te da više od 70% mladih ljudi mlađih od 30 godina želi napustiti državu Bosnu i Hercegovinu stavlja na dno evropske ljestvice ekonomske razvijenosti i socijalne sigurnosti građana.

DNZ BiH smatra moralnom i ljudskom obavezom svakog političkog subjekta, izabranog i imenovanog dužnosnika u BiH da se suoči sa ovim tragičnim podacima i da borbu za smanjivanje nezaposlenosti i protiv ekstremnog siromaštva stave u prioritet svoga rada i političkog djelovanja.

DNZ BiH je svjesna ove svoje civilizacijske i moralne obaveze i radi toga ekonomski razvoj i borbu protiv nezaposlenosti i siromaštva stavlja u prioritet svoga rada i političkog djelovanja u predstojećem periodu.

 

 1. Regionalizacija BiH i ravnomjeran ekonomski razvoj regija

 

DNZ BiH u budućnosti državu Bosnu i Hercegovinu vidi kao državu regija u kojoj će regije biti nosioci ekonomskog razvoja, sa jasno podijeljenim i definisanim ovlastima između države, regija i općina.

Regionalizaciju države BiH, DNZ BiH promatra kao dio reformskih procesa kojima bi se racionalizirao sadašnji sistem vlasti u BiH i potaklo korištenje vlastitih resursa i komparativnih prednosti kojima raspolaže svaki region u BiH.

Ukoliko se isključi dominantna politička dimenzija procesa regionalizacije, onda je prioritetno da kao kriteriji uspostavljanja regija dominiraju oni ekonomskog i geostrateškog karaktera.

DNZ BiH u procesu regionalizacije BiH ne prejudicira kriterije formiranja i broj regija u BiH, jer će to, sasvim sigurno, biti politiziran proces i u početku nije neophodno i racionalno insistirati na određenom broju regija i kriterijima koji su korišteni u formiranju regija u drugim zemljama EU, već je potrebno sa puno fleksibilnosti sagledati specifičnosti svake regije i specifičnosti vremena u kojem se provodi proces regionalizacije BiH.

DNZ BiH smatra da je regionalizacija BiH proces koji nema alternativu, ali se ta činjenica nebi smjela pretvoriti u proces produbljivanja postojećih i otvaranja novih podjela u BiH.

DNZ BiH smatra da bi sadašnjoj političkoj, ekonomskoj i socijalnoj situaciji u BiH, opterećenoj etničkim i političkim podjelama kao model regionalizacije najbolje odgovarao dograđeni model predratnog sistema privrednih komora koji je relativno dugo bio u primjeni u bivšoj zajedničkoj državi i koji se pokazao uglavnom uspješnim i primjenjivim i u ovom turbulentnom vremenu u BiH, kakvo je danas.

Decentralizacija vlasti i ekonomske moći je također nužan proces za budućnost i perspektivu BiH, jer sadašnja centralizacija ekonomske i političke moći u nekoliko centara u BiH je tempirana bomba za nove podjele i animozitete, a pozitivno je to što se procesi regionalizacije i decentralizacije u BiH uspješno mogu obaviti paralelno i istovremeno.

Za DNZ BiH, nema nikakve sumnje, regije su budućnost BiH, ali je već sada potrebno osmisliti i implementirati koncept ravnomjernog i usklađenog razvoja BiH, međuregionalne saradnje, uz jačanje regionalne i lokalne samouprave.

Danas su veliki kamen spoticanja i prigušeni izvor rastućeg nezadovoljstva ogromne razlike u regionalnoj ekonomskoj razvijenosti u BiH, koja se ogleda u ogromnim i stalno rastućim razlikama u parametrima ekonomskog razvoja kantona i regija u BiH.GDP po stanovniku, investicije per capita, zaposlenost, prosječne plaće i drugi parametri ekonomskog razvoja, toliko su različiti od Kantona do Kantona da sve više postaju kamen spoticanja u odnosima unutar same Federacije BiH,i unutar države BiH, a te razlike se kreću i do nivoa 1:5, uz tendenciju stalnog povećavanja.

Primjena modela policentričnog razvoja, uvođenje raznih poticajnih mjera, fiskalno regulisanje poticajnih uslova za život i efikasnije gospodarstvo samo su neki od mehanizama za pravedniji i ravnomjerniji razvoj regija u BiH, na kojima će DNZ BiH insistirati u svome radu i političkom djelovanju.

 

 1. Stalna i efikasna borba protiv sive ekonomije, organiziranog kriminala i korupcije

 

Siva ekonomija, organizirani kriminal i korupcija su rak-rane ekonomije i napretka BiH i radi toga su neophodne radikalne i uspješne terapije za njihovo svođenje u podnošljive okvire, ako već nije realno očekivati potpuno izliječenje od ove teške bolesti.

Ove rak rane ekonomije i napretka imaju višestruko negativno djelovanje i uticaj na ekonomski napredak Federacije i države BiH, tako što se na nezakonit način vrši prisvajanje javnog novca u korist kriminalaca i političke mafije, a na štetu države, javnih fondova i građana BiH.

Drugo i vrlo značajno negativno djelovanje na ukupni razvoj i napredak je siva ekonomija, organizirani kriminal i korupcija koji djeluju tako što stvaraju loš imidž i negativan ambijent za investiranje i dolazak stranog kapitala, koji su pokretački faktori razvoja svake napredne ekonomije i zemlje. Kapital je po svojoj prirodi plašljiv i nema nikakvog osnova očekivati njegov ulazak tamo gdje nije siguran i gdje na bilo koji način može biti ugrožen.

DNZ BiH smatra da je ovo samo dio razloga zbog kojih država BiH i svi oni koji imaju uticaja na političke procese u državi moraju objaviti rat sivoj ekonomiji, organiziranom kriminalu i korupciji, kao rušiteljima razvoja i svakog napretka države BiH.

DNZ BiH stoji na stanovištu da su politika i politički lobiji u državi BiH značajan generator organiziranog kriminala i korupcije i da u pronalaženju efikasnih modela borbe protiv ovog zla treba poći od politike i političara.

Uz časne izuzetke nije daleko od stvarnosti teza po kojoj je danas u BiH politika sinonim za korupciju, a političar sinonim za kriminalca.

Devalviranje vrijednosti i prividno „pravilo“ da se danas ne isplati biti pošten i čestit građanin i čovjek dodatno potiču i ohrabruju kriminal i korupciju i dodatno otežavaju napore za njeno sistemsko i društveno suzbijanje.

Upravo zbog ovakvog stanja društvene svijesti u stvarnosti se stiče dojam nemoći u borbi i obračunu sa organiziranim kriminalom i korupcijom i onda nije ni čudno što organizirani kriminal, korupcija i crno tržište postaju pravilo vladanja i funkcioniranja države i vlasti.

DNZ BiH smatra da se jedino uspješno može obračunati sa sivom ekonomijom, organiziranim kriminalom i korupcijom na način da se to pitanje proglasi strateškim prioritetom u funkcioniranju i napretku države i da ta borba bude proglašena za najviši oblik patriotizma prema državi i građanima, a da se u svim strateškim opredjeljenjima i ciljevima pruži podrška pravosuđu, tužilaštvima i policiji u obračunu sa ovim zlom koje uništava ekonomsku perspektivu i budućnost BiH i svih građana.

 

 1. Obrazovanje, nauka, kultura i sport

 

DNZ BiH se zalaže za moderan sistem obrazovanja temeljen na svjetskim trendovima, standardima i dostignućima i pod jednakim uslovima otvoren za sve građane, te će u svome radu i političkom djelovanju poticati kulturno stvaralaštvo i cjeloživotno učenje, kao cilj i sredstvo za humanizaciju društva.

Otpore daljnjoj reformi obrazovanja u BiH i primjeni savremenih standarda u ovoj strateškoj oblasti DNZ BiH smatra neprihvatljivim i suprotnim normama civilizacijskog življenja.

DNZ BiH smatra da se hitno moraju prekinuti negativne posljedice pogrešne implementacije Bolonjskog procesa u BiH koje se očituju kroz hiperprodukciju akademskih diploma, njihovo devalviranje i općenito, devalviranje obrazovanja.

Segregacija u obrazovanju i stvaranje nacionalnih škola i programa „dvije škole pod jednim krovom“ DNZ BiH smatra prizivanjem aveti prošlosti koje nas udaljava od Evrope i civiliziranog svijeta i zbog toga se ta pojava mora spriječiti.

DNZ BiH smatra da vlasti u BiH na svim nivoima moraju pokazati više odgovornosti i spremnosti za nastavak reformi u obrazovanja u pravcu usvajanja modernih standarda u obrazovanju, direktnog poticanja obrazovanja svih mladih ljudi, a posebno nadarenih i onih kojima je siromaštvo prepreka za školovanje, planskog pristupa obrazovanju i školovanje kadrova za potrebe razvoja i napretka BiH, a ne za biroe rada i za izvoz u razvijene zemlje, kako je danas uobičajena praksa.

DNZ BiH smatra da se uspjeh u obrazovanju ne može mjeriti brojem univerziteta, fakulteta, studenata i diploma, već brojem onih koji su dobili zaposlenje i onih koji su svojim radom i postignutim rezultatima stekli status stručnjaka.

DNZ BiH u svome radu i političkom djelovanju posebno mjesto daje nauci i tehnici, naučnim i tehničkim dostignućima, kao motoru razvoja i napretka društva, te se u tom smislu zalaže za veće ulaganje i davanje većeg značaja nauci i tehnici i efikasnoj saradnji naučne zajednice i privrede u BiH.

DNZ BiH se u svome radu i političkom djelovanju zalaže za razvoj sporta i tjelesne kulture, kao izuzetnog obrazovnog, kulturnog, zdravstvenog i civilizacijskog dostignuća. U uslovima tranzicije i postratnih trauma, kroz koje još uvijek prolaze građani BiH, sport i tjelesna kultura su značajan resurs u borbi društva sa porocima kao što su droge, alkohol, prostitucija i druge nesreće kojima su izloženi mladi ljudi u BiH.

Potaknuta ovim činjenicama DNZ BiH će se zalagati za veće ulaganje i izdvajanje društvene zajednice u obrazovanje, nauku, kulturu, masovni sport i izgradnju objekata za njihove potrebe.

 

 1. Socijalna i zdravstvena zaštita

 

DNZ BiH se zalaže za socijalnu politiku koja će jamčiti pravednost, omogućiti sigurnost i solidarnost svim građanima koji privremeno ili trajno nisu sposobni za uključivanje u ekonomske tokove.

DNZ BiH će u svome radu i političkom djelovanju insistirati da se u ingerencijama pravnog poretka uspostavljaju institucije i mehanizmi organizirane solidarnosti, prije svega u oblastima socijalne i penzione zaštite, obrazovanja, liječenja, stanovanja, zapošljavanja i drugog.

DNZ BiH se zalaže za svestranu i pravednu socijalnu politiku, ali i posebnu društvenu brigu prema potrebama starijih osoba, umirovljenika,  osoba sa posebnim potrebama, osoba sa onesposobljenjem,  ratnih invalida, porodica poginulih, civilnih žrtava rata, veterana, ratom obespravljenih, socijalno ugroženih, podstanara, beskućnika i nezaposlenih, kako bi se i oni osjećali dostojanstvenim, sigurnim i korisnim članovima društva.

DNZ BiH će do konačnog rješavanja voditi političku i pravnu borbu za institucionalno i pravedno rješavanje statusa i izjednačavanje prava porodica poginulih, invalida i pripadnika Narodne odbrane sa ostalim ratnim kategorijama proisteklim iz ratnih sukoba u BiH iz proteklog rata.

DNZ BiH je stanovišta da svakom građaninu BiH pripada nivo zagarantirane zdravstvene zaštite, bez obzira na njegov radni i socijalni status, a koji mu osigurava garanciju na dostojanstven i human život, kao temeljno pravo čovjeka.

U ovakvoj situaciji reforma socijalnog i zdravstvenog sektora nameće se kao potreba i sastavni dio ukupnih reformi koje su uslov bržeg napretka države BiH na evropskom putu.

 

 1. Porodica i religija

 

Čovjekova porodica je stub i osnovna ćelija čovjekove sreće i života društvene zajednice i faktor za održavanje i razvoj države.

Ratna dešavanja u BiH, pored ostalog, razarajuće su djelovala  na porodicu.

DNZ BiH će u svome djelovanju promovirati vraćanje vrijednosti i značaja porodice, a posebno kada je u pitanju odgoj mladih ljudi i aktivan pristup u borbi protiv pošasti savremenog društva. Jačanjem porodice naše društvo dobiva uticajnog saveznika u ovoj sve težoj borbi koja se mora dobiti, ukoliko želimo graditi napredak i perspektivu države Bosne i Hercegovine i života u njoj, a moramo.

DNZ BiH se zalaže za vraćanje i punu afirmaciju identiteta države Bosne i Hercegovine, kao multietničke, multikulturalne i multireligijske zajednice, kroz očuvanje kulturne i graditeljske baštine, te obnovu , kulturnih, znanstvenih i vjerskih objekata i institucija.

DNZ BiH smatra da su etničke, kulturne, religiozne i druge raznolikosti naroda u državi BiH neprocjenjivo bogatstvo, a ne smetnja i hendikep u razvoju i napretku države BiH.

DNZ BiH smatra da multireligioznost u državi BiH treba razvijati i njegovati na univerzalnim principima vjerskih prava, vjerske tolerancije, ljudske solidarnosti i humanizma, kao garantima progresa i prosperiteta ukupne zajednice.

U svome političkom djelovanju DNZ BiH će se zalagati za univerzalni i civilizacijski princip razdvojenosti države i vjerskih zajednica, koja osigurava punu autonomiju i države i vjerskih zajednica.

Političke zloupotrebe religija i vjerskih zajednica direktno štete interesima i ugledu i vjerskih zajednica i države, jer ih pretvara u sluge dnevne politike, a oduzima vjerskim zajednicama svojstvenu duhovnost i moralnu snagu.

 

 1. Mladi i nevladin sektor

 

DNZ BiH u svome radu i političkom djelovanju snažno podupire aktivniju ulogu i važnije mjesto mladih u BiH u svim sferama društvenog života.

Samo aktivnim učešćem i djelovanjem u svim aktivnostima demokratizacije i ekonomskog oporavka države BiH, mladi ljudi, umjesto licemjernog sažalijevanja koje primaju od licemjernih ljudi, mogu sami uticati i doprinositi rješavanju svojih pitanja i davati puni doprinos ukupnom napretku države Bosne iHercegovine.

Svoj odnos prema mladima DNZ BiH temelji na međusobnom povjerenju i uključivanju mladih u političku, ekonomsku, kulturnu, sportsku i druge razine izgradnje sigurne i stabilne države BiH, a u skladu sa njihovim interesima, mogućnostima i sposobnostima.

DNZ BiH se zalaže za unapređenje uslova života mladih u državi BiH kroz sistemsku, stratešku i partnersku brigu svih relevantnih faktora napretka mladih ljudi i cjelokupne zajednice.

DNZ BiH u svome radu u potpunosti prihvata tezu da su razvijenost i uticaj    nevladinog sektora u nekoj državi pouzdan barometar razvoja demokratije i demokratskih odnosa u njoj.

DNZ BiH u razvoju nevladinog sektora i civilnog društva vidi kvalitetan korektivni faktor, glas savjesti i javnosti o svim pitanjima od interesa za funkcioniranje i napredak zajednice.

DNZ BiH se zalaže za odgovorno partnerstvo sa predstavnicima civilnog društva radi unapređenja odnosa i međusobnog uvažavanja sa NVO i civilnim društvom u cjelini.

 

 1. Naša dijaspora

 

DNZ BiH se zalaže za organiziraniji i odgovorniji odnos države BiH i svih nivoa vlasti prema građanima BiH u dijaspori.

Istina, bosanskohercegovačka dijaspora stvorena je na siromaštvu, progonima, krvi i nesreći građana BiH, ali je definitivno izrasla u veliki kadrovski, ekonomski, razvojni i promotivni resurs Bosne i Hercegovine u svijetu.

DNZ BiH se zalaže za uspostavu i razvijanje direktnijih i programski osmišljenih veza i suradnje Institucija vlasti u državi BiH na svim nivoima i bosanskohercegovačke dijaspore, posebno na poljima očuvanja tradicije, identiteta, kulture, jezika i običaja naših građana u dijaspori, bez obzira na vjersku, nacionalnu, političku i drugu pripadnost.

DNZ BiH smatra da je bosanskohercegovačka dijaspora, pored ovih konvencionalnih oblika saradnje sa domovinom, izrasla u veliki resurs za ulaganja u oporavak i razvoj BiH, za saradnju u oblasti nauke i tehnike i posebno za ulogu ambasadora i promotora države BiH i njenih ekonomskih i drugih potencijala u svijetu.

DNZ BiH će se zalagati za stvaranje programskih i institucionalnih pretpostavki od strane institucija vlasti u državi BiH, kako bi ova saradnja i potencijali  kod bh. dijaspore bili stavljeni u funkciju, na korist građana u dijaspori i njihove domovine BiH.

 

 • Vanjska politika BiH i odnosi sa susjedima

 

DNZ BiH se u percepciji vanjske politike države BiH i odnosa sa susjedima zalaže za puno uvažavanje principa međusobnog poštivanja državnog integriteta i suvereniteta, koji se temelji na odredbama međunarodnog prava i principa UN-a.

Međunarodni rejting i politički uticaj BiH potpuno je devalviran ratnim događanjima i postratnim političkim podjelama, zaostajanjem na evropskom putu i posebno zaostajanjem u provođenju reformi i snažnom prisustvu sive ekonomije, organiziranog kriminala i korupcije.

Jačanje međunarodne pozicije i političkog uticaja države BiH moguće je jedino kroz ubrzano stvaranje uslova za članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u i jačanje pravne države kao garanta sigurnosti, napretka i punog poštivanja ljudskih prava definiranih međunarodnim konvencijama i Ustavom BiH.

DNZ BiH smatra da su odnosi BiH sa susjedima danas u velikoj mjeri opterećeni negativnim historijskim iskustvima iz dalje i bliže prošlosti i, na drugoj strani, sa objektivnom  potrebom da ti odnosi budu na visokoj razini međusobnog uvažavanja, suradnje na svim poljima i međusobnog povjerenja.

U odnosima države BiH sa susjedima prisutan je visok nivo međuzavisnosti koji je posljedica, geostrateškog položaja, etničke strukture, istorijskog naslijeđa, demografskih i drugih faktora koji su vjekovima proizvodili takvu međuzavisnost.

Na primjeru BiH iz bliže prošlosti na najjači mogući način se pokazala ta međuovisnost u odnosima i ranjivost BiH u takvim odnosima.

Sasvim je sigurno da napredak susjeda i jednako krizne situacije imaju i direktan uticaj na napredak ili krizne političke i druge situacije u BiH.

Ulazak države BiH u Evropsku uniju i NATO sasvim sigurno bi u velikoj mjeri relaksirao odnose BiH sa susjedima i otvorio mogućnosti za brži i ravnomjerniji razvoj, za jačanje međusobnog povjerenja i saradnje na svim poljima života.

DNZ BiH baštini dijalog, mirotvornu politiku, poštivanje punog integriteta i suvereniteta i poštivanje odredbi međunarodnog prava i prijateljstvo, kao temelje i principe na kojima treba graditi budućnost odnosa države BiH sa svojim susjedima.     

 

 1. Rodna ravnopravnost

 

DNZ BiH ravnopravnost spolova vrednuje u okvirima općeljudske emancipacije. Zalaže se za stvaranje jednakih uslova i mogućnosti za žene i muškarce u svim područjima društvenog rada i djelovanja.

DNZ BiH bezrezervno priznaje pravo ženama da odlučuju o materinstvu i reproduktivnim pravima.

DNZ BiH se zalaže za odgovorno roditeljstvo, zaštitu materinstva, sigurnost porodice i društvenu pomoć pri uzdržavanju, odgoju i školovanju djece.

DNZ BiH se zalaže za institucionalnu ravnopravnost spolova u svim segmentima društva, sukladno evropskim standardima koji pretpostavljaju jednaku mogućnost za muškarce i žene da doprinose svakom napretku i ravnopravno uživaju u rezultatima napretka.

DNZ BiH se zalaže za unapređivanje javne svijesti o značaju rodne ravnopravnosti i zahtijeva da se pitanje rodne ravnopravnosti ugradi u cjelokupno zakonodavstvo u BiH.

DNZ BiH smatra da se nasilje nad ženama i u porodici nemože i nesmije tretirati kao privatni problem porodice ili pojedinca, nego kao društveni problem o kojem moraju  brinuti zajednica država.

DNZ BiH se u svome političkom djelovanju zalaže za strogo sankcionisanje nasilnika i primjenu zakonske regulative u oblasti prevencije i suzbijanja nasilja u porodici i nasilja na ženama.

 

 • Prava manjina

 

Regulisanje i ostvarivanje prava manjina za DNZ BiH su meritoran pokazatelj stanja demokracije u državi i društvu.

DNZ BiH u svome radu i političkom djelovanju se zalaže za punu ravnopravnost individualnih prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina sa pravima pripadnika konstitutivnih naroda u državi BiH, te za ostvarivanje svih kolektivnih prava nacionalnih manjina koja su garantirana međunarodnim konvencijama i dokumentima.

DNZ BiH se protivi svakom obliku ili pokušajima diskriminacije, ograničavanja i reduciranja prava nacionalnih manjina i smatra da ta prava mogu biti jedino ograničena istim pravima drugih naroda i etničkih zajednica.

DNZ BiH smatra sramotnim politiziranje i dugo odbijanje od izvršenja presude Suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Sejdić – Finci, koje samo po sebi govori o položaju i diskriminaciji nacionalnih manjina u BiH.

DNZ BiH stoji na stanovištu da je ultimativno insistiranje na nacionalnom ustroju BiH u svim segmentima života velika opasnost po ravnopravnost i temeljna prava nacionalnih manjina i jednako opasnost po opstanak i budućnost države BiH.

 

 • Mediji

 

Mediji su u savremenom društvu jedan od najvažnijih korektora vlasti, promotori demokracije i općeg napretka društva.

Istinita i pravovremena informacija danas je temeljno pravo slobodnog i modernog čovjeka, koje se mora čuvati i unapređivati.

DNZ BiH se zalaže za medijski pluralizam, zakonsku zaštitu uredničke i novinarske nezavisnosti i prava na objavljivanje informacija, te zaštitu izvora informacija.

DNZ BiH smatra da nezavisnost medija i medijske slobode moraju biti potkrijepljene istinitošću i profesionalnošću, uz punu zaštitu pravnog dostojanstva, kako nebi bile zloupotrijebljene za političke i neke druge ciljeve.

DNZ BiH se u svome radu i političkom djelovanju zalaže da javni mediji budu slobodni i svima dostupni, što samo po sebi isključuje njihovo komercijalno nadmetanje i funkcionisanje isključivo na komercijalnim principima.

 

 1. Saradnja sa drugim političkim strankama

 

DNZ BiH je otvorena za saradnju sa svim demokratskim političkim strankama u državi BiH koje imaju pravni subjektivitet, koje djeluju na temeljima osnovnih demokratskih principa savremenog društva i koje imaju slične programske ciljeve kao DNZ BiH .

DNZ BiH će surađivati sa svim političkim strankama koje priznaju i zalažu se za BiH kao suverenu državu i zajednicu ravnopravnih naroda i građana i koje su spremne prihvatiti DNZ BiH kao ravnopravnog partnera u toj saradnji i međusobnim odnosima.

DNZ BiH je otvorena za predizborne i postizborne koalicije sa političkim strankama slične programske orijentacije, a na osnovu zajedničke političke platforme koja nije u suprotnosti sa političkim profilom, temeljnim programskim načelima i političkim ciljevima DNZ BiH.

DNZ BiH će na ravnopravnim osnovama surađivati i stupati u međunarodne političke asocijacije, sa strankama srodnog političkog profila u inostranstvu.

 

 1. Ekologija i zaštita prirodnih ljepota i resursa

 

DNZ BiH smatra da je država Bosna i Hercegovina, sa svim svojim raznolikostima i bogatstvom flore i faune i prirodnim resursima, lijepa i bogata zemlja, te je u očuvanju njenih resursa i prirodnih ljepota neophodno kontinuirano voditi aktivnosti na zaštiti i unapređenju prirodnih resursa i uopće prirode, jačanju ekološke svijesti kod građana,naročito mladih, primjeni i jačanju ekološki sigurnih tehnologija, ozdravljenju i humanizaciji životne sredine.

DNZ BiH je potpuno svjesna koliku opasnost za život i zdravlje predstavlja zagađivanje životne sredine, prirode, voda, zemlje i zraka pa će se zalagati za potpunu i savremenu zaštitu i unapređivanje okoliša.

Posebno prirodno bogatstvo i ljepote BiH su njene šume, vode, rijeke i jezera koji će za kratko vrijeme po svojoj vrijednosti biti ravni ili za čovjeka važniji resurs od nafte.

 

DNZ BiH smatra da se prirodna bogatstva države BiH nesmiju prepustiti čovjekovoj beskrupuloznoj gladi za profitom, jer sadašnje generacije u BiH nisu preuzele prirodne ljepote i resurse da bi ih uništili i neodgovorno eksploatirali, već da ih ostave u naslijeđe svojim potomcima i generacijama koje dolaze.

 

 1. Izgradnja infrastrukture i prostorna dokumentacija

DNZ BiH realno cijeni od kolikog je značaja za ekonomski razvoj i savremeni život čovjeka moderna infrastruktura, naročito saobraćajna i komunalna, pa će se zalagati za izgradnju modernih autoputeva, magistralnih i regionalnih saobraćajnica, regionalnih vodovoda, plinovoda i svih modernih komunikacija za povezivanje ljudi i prevoz tereta unutar države BiH i prema inostranstvu.

DNZ BiH posebno vrednuje potrebu savremenog čovjeka za uslovima za pristojan i dostojanstven život u mjestu življenja i stoga se zalaže za izgradnju savrememnih općinskih i lokalnih cesta, općinske/gradske kanalizacije, javne el. rasvjete i drugih infrastrukturnih objekata koji su potreba savremenog života i modernog čovjeka.

DNZ BiH će se zalagati za izradu i usklađivanje Prostornih planova na svim razinama u državi BiH, jer je to uslov i karakteristika organiziranog i modernog života.

          

U Bihaću, 14.12.2013. godine

 

Predsjedavajući Radnog predsjedništva                                             Drugog Kongresa DNZ BiH                                                Husein Hadžić