DEKLERACIJA o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine


Polazeći od temeljnih principa i ciljeva političkog rada i djelovanja DNZ BiH, sadržanih u Programskoj deklaraciji i drugim programskim dokumentima DNZ BiH, te suočeni sa sebičnosti političkih stranaka i njihovih lidera u borbi za vlast i ignorisanje procesa reformi koje su za BiH ulaznica za članstvo u EU i NATO, kontinuiranim zaostajanjem u ekonomskom razvoju i napretku u odnosu na zemlje EU i razvijenog svijeta i suočeni sa masovnim odlaskom mladih i stručnih ljudi iz BiH, a u cilju ubrzanog stvaranja uslova za punopravno članstvo BiH u EU i NATO-u, koje za BiH danas nema alternativu, delegati Drugog Kongresa DNZ BiH na zasjedanju održanom, 14.12.2013.godine u Bihaću, donose slijedeću:

 

D     E     K     L     A     R     A     C     I     J     U

o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine

 

I

DNZ BiH čvrsto stoji na stanovištu da je BiH povijesno, geografski, kulturno, ekonomski i politički dio Evrope i članstvo BiH u Evropskoj uniji i NATO-u, sa stanovišta interesa njenih građana nema alternativu, jer za državu BiH i njene građane članstvo u EU znači ekonomski napredak, a članstvo u NATO-u znači  sigurnost i garanciju da se tragična prošlost i stradanja neće ponoviti.

 

II

DNZ BiH poziva sve političke subjekte u BiH, institucije vlasti na svim nivoima, nevladine organizacije, medije i građane BiH da u domenu svojih ingerencija poduzimaju potrebne aktivnosti za ubrzano provođenje procesa reformi i ispunjavanje uslova za članstvo BiH u EU i NATO-u , jer je to od strateškog interesa za državu BiH i njene građane i njihovu budućnost.

 

III

DNZ BiH poziva institucije Evropske unije i zemlje članice da pruže podršku članstvu BiH u EU i NATO-u, na ublažavanje strogih kriterija za članstvo koje će BiH u sadašnjoj i  ovakvoj konstelaciji političkih odnosa teško ispuniti i na jednostran čin prijema BiH u punopravno članstvo, jer je to moralna obaveza EU i međunarodne zajednice prema BiH i njenim građanima zbog posljedica tragičnih sukoba u bliskoj prošlosti i uloge koju EU danas ima po sigurnost i stabilnost BiH.

 

IV

DNZ BiH obavezuje članove organa Stranke i sve svoje političke predstavnike u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u BiH na svim nivoima, na punu, konstruktivnu i bezuslovnu podršku ubrzanom stvaranju uslova za punopravno članstvo BiH u EU i NATO-u, jer je to jedina šansa za zaustavljanje podjela, izolacije, siromaštva, iseljavanja mladih i stručnih ljudi i šansa za opći napredak države BiH, te za siguran i dostojanstven život njenih građana.

 

U Bihaću, 14.12.2013.godine

Predsjedavajući Radnog predsjedništva

Drugog Kongresa DNZ BiH

Husein Hadžić