DEKLARACIJA protiv nasilja nad ženama i u porodici

DEKLARACIJA protiv nasilja nad ženama i u porodici

Polazeći od  toga da je nasilje nad ženama i nasilje u porodici jedan od najširih oblika kršenja ljudskih prava, a ističući jasan stav Demokratske narodne zajednice BiH u izgradnji demokratskog društva, zasnovanog na vladavini prava, poštivanju ljudskih i manjinskih prava, principu rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, kao i izgradnji i promovisanju efikasnih institucija u oblasti zaštite od porodičnog i partnerskog nasilja, a uzimajući kao polaznu osnovu ratifikovane i međunarodno priznate Konvencije i Deklaracije, posebno UN deklaraciju o uklanjanju nasilja nad ženama i Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije prema ženama kao i zalaganje za poštivanje  evropskih vrijednosti izraženih u Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, a imajući u vidu osnovne principe i ciljeve Demokratske narodne zajednice BiH i Programske deklaracije DNZ BiH, Demokratska narodna zajednica BiH na Drug kongresu, održanom u Bihaću, 14.12.2013. godine donosi:  

 

D E K L A R A C I J U

protiv nasilja nad ženama i u porodici

 

            Demokratska narodna zajednica BiH će se u svom radu zalagati za sistematsko sprovođenje i njegovanje demokratskih vrijednosti, međunarodno priznate i ratifikovane konvencije, puno poštivanje ljudskih i manjinskih prava, principa rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti.

 

            Demokratska narodna zajednica BiH,  javno i bez rezerve, osuđuje sve oblike nasilja nad ženama i u porodici, uzimajući u obzir da ono nije ograničeno godinama nasilnika i žrtava, ne predstavlja posebnu sklonost nijedne rase, nacije ili društvene grupe i prisutno je u svim vrstama porodičnih i partnerskih odnosa i u svakoj društvenoj sredini.

 

            Zalagat ćemo se za daljnje unaprijeđenje domaće zakonske regulative, a s ciljem prevencije nasilja i njegovog oštrog sankcionisanja, kao i za kontinuiranu institucionalnu i vansintitucionalnu zaštitu žena i porodice,  jer će uspješna borba protiv nasilja nad ženama i u porodici pomoći izgradnji društva u kojem se poštuju osnovna prava i slobode svakog građanina i građanke.

 

            Demokratska narodna zajednica BiH ovom Deklaracijom potvrđuje da će borba protiv nasilja nad ženama i u porodici biti jedan od prioriteta u nenjom daljnjem radu kroz zalaganje za unaprijeđenje i donošenje zakona i mjera na svim nivoima vlasti u BiH, koji doprinose boljem zbrinjavanju i rehabilitaciji žrtava nasilja i efikasnoj socijalizaciji nasilnika.

 

U Bihaću, 14.12.2013. godine

Predsjedavajući Radnog predsjedništva

Drugog Kongresa DNZ BiH

Husein Hadžić