DEKLARACIJA o unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini

DEKLARACIJA o unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini

Polazeći od teške društvene, ekonomske i političke situacije u Bosni i Hercegovini, besperspektivnosti i teškog položaja mladih, a svjesni situacije u kojoj većina mladih želi napustiti BiH, odlučni smo da prihvatimo izazov da zastupamo interese i prava svih mladih ljudi bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu ili spolnu pripadnost, imajući u vidu osnovne principe i ciljeve Demokratske narodne zajednice BiH i Programske deklaracije DNZ BiH, Demokratska narodna zajednica BiH na Drugom kongresu, održanom u Bihaću, 14.12.2013. godine donosi:  

 

D E K L A R A C I J U

o unapređenju položaja  mladih u Bosni i Hercegovini

 

            Demokratska narodna zajednica BiH se zalaže za dostojanstvo i ravnopravnost svih mladih bez obzira na vjeroispovjest, rasu, boju kože, političko uvjerenje, etničku ili nacionalnu pripadnost, kulturu, jezik, spolnu orijentaciju, psihički ili fizički invaliditet, socijalni status kao i za jednakost šansi, afirmaciju prava i sloboda zapostavljenih i obespravljenih pojedinaca, društvenih grupa i slojeva.

 

Obrazovanje:

 

            Zalažemo se kvalitetan i jedinstven sistem obrazovanja dostupan svim mladima u Bosni i Hercegovini radi razvoja emancipiranog pojedinca  što im omogućuje ravnopravno i kompetentno sudjelovanje u svim sferama društvenog života.

 

            Za nastavak reforme sistema nauke i visokog školstva u BiH prema standardima razvijenih zemalja Evropske unije uz ubrzano strukturno prilagođavanje EU s ciljem omogućavanja veće mobilnosti mladih u zapošljavanju i obrazovanju.

 

Zapošljavanje:

 

            Zalažemo se za sistemski pristup kreiranju programa zapošljavanja mladih ljudi nakon završene škole ili fakulteta, kao i za olakšice za poslodavce koji zaposle mlade bez radnog staža.

 

            Zalažemo se za uvođenje kontinuiranog poticanja i izgradnje poduzetničkog duha mladih kroz formiranje posebnog sitema podrške mladim poduzetnicima te projekte usmjerene na zapošljavanje mladih.

 

Socijalna politika:

 

            Demokratska narodna zajednica BiH smatra da socijalna politika posebnu brigu mora voditi o djeci i mladima, socijalno ugroženoj djeci i mladima, nezbrinutoj djeci i mladima te djeci i mladima sa invaliditetom.

 

            Država, entiteti, kantonalna i lokalna vlast trebaju osigurati veća sredstva kojima će se moći mladima i djeci osigurati temeljna materijalna sigurnost te im omogućiti pomoć pri troškovima obrazovanja.

 

Zdravlje:

 

            Zalažemo se za kompletnu zdravstvenu zaštitu mladih te pojačanu ulogu zdravstvenih ustanova koje se prvenstveno bave preventivnom medicinom unutar populacije mladih. Podržavamo preventivne programe odvikavanja od ovisnosti bez moralnih sudova i segregacija uz sudjelovanje tih mladih u kreiranju i provođenju tih informacijskih programa.

 

            Zalažemo se za davanje veće pažnje osobama s poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju i njihovo uključivanje u društvo, a ne getoiziranje.

 

Stambena politika:

 

            Demokratska narodna zajednica BiH se zalaže za kreiranje i izradu sistema poticajne  ciljane stanogradnje za mlade primjenjujući modele javnog i privatnog partnerstva.

 

Politika i mladi:

 

            Zalažemo se za poštivanje i provođenje Zakona o mladima F BiH  kao i ostale zakonskih regulativa u Bosni i Hercegovini u vezi sa mladima s ciljem unapređenja položaja mladih.

 

            Zalažemo se za igradnju povjerenja između mladih i društvenih  i političkih institucija kroz veću uključenost  mladih u procese društvenog odlučivanja i njihov veći utjecaj na političke procese na svim nivoima uz kontinuirano informiranje mladih o njihovim pravima, uključujući i pravo da biraju i budu birani.

 

Sport i kultura:

 

            Zalažemo se za veća ulaganja  u amterski sport i rekreaciju, izgradnju sportskih igrališta i dvorana kao i definiranje i razgraničenje amterskog i profesionalnog sporta.

 

            Posebno nam je važno uključivanje mladih sa smetnjama u razvoju u sportski život i društvo uopće.

 

            Demokratska narodna zajednica BiH se zalaže za dostupnost kulturnih dobara svima, veću participaciju mladih u kulturnom životu i kreiranju kulturne politike na svim nivoima te maksimalnu zaštitu kulturne baštine, te veću društvenu brigu o kulturnim institucijama od nacionalnog i svjetskog značaja.

 

Ekologija:

 

            Zalažemo se za razvijanje ekološke svijesti mladih kao preduslov aktivnijeg i kontinuiranog bavljenja ekologijom u budućnosti.

 

            Smatramo da aktivno učešće mladih u svim sferama društva predstavlja temelj za daljnji   razvoj i napredak Bosne i Hercegovine, jer su mladi snaga našeg društva koja donosi dinamičan život i sigurnu budućnost u našoj zemlji.

            Naš cilj je razvijena i napredna Bosna i Hercegovina, zemlja blagostanja i perspektivnosti za sve mlade ljude, za sve njene građane –  Bosance i Hercegovce.

 

U Bihaću, 14.12.2013. godine

Predsjedavajući Radnog predsjedništva

Drugog Kongresa DNZ BiH

Husein Hadžić