DEKLARACIJA o socijalnoj pravdi i solidarnosti

DEKLARACIJA o socijalnoj pravdi i solidarnosti

Suočeni sa činjenicama da je svaki treći stanovnik BiH na granici siromaštva, a svaki peti  ekstremno siromašan, sa zapanjujućom stopom nezaposlenosti i činjenicom da više od 70% mladih ljudi mlađih od 30 godina želi napustiti BiH, te činjenicom da svaki  četvrti stanovnik BiH nema nikakvo zdravstveno osiguranje, da je broj onih koji umiru zbog banalnih bolesti i nemogućnosti nabavke lijekova i liječenja veći nego bilo gdje u Evropi, te potpunom destrukcijom sistema socijalne i zdravstvene zaštite, koja je posljedica nedovoljnih ekonomskih aktivnosti, a polazeći  od jednakosti ljudi i prava na jednake mogućnosti i dostojanstven život, i u namjeri da se svim građanima BiH, a posebno onima koji privremeno ili trajno nisu sposobni za uključivanje u ekonomske tokove, obezbijedi nivo zagarantirane socijalne i zdravstvene zaštite koji im omogućava human i dostojanstven život, kao temeljno pravo čovjeka, delegati Drugog kongresa DNZ BiH na zasjedanju ,održanom 14.12.2013.godine u Bihaću, donijeli su slijedeću        

 

D    E    K    L    A    R    A    C    I    J    U

o socijalnoj pravdi i solidarnosti

 

I

Građani BiH danas su žrtve etno-pljačkaškog kapitalizma koji je na sceni u BiH koji proizvodi siromaštvo, nesigurnost, besperspektivnost i opću destrukciju bosanskohercegovačkog društva u čemu su posebno na udaru radnici, penzioneri, nezaposleni, mladi, socijalno ugrožene i ranjive grupe građana BiH.

 

II

DNZ BiH stoji na stanovištu da su sloboda, ravnopravnost, srazmjerna raspodjela društvenog bogatstva, uvažavanje, solidarnost i jednakost šansi osnovna načela pravde, da je socijalni dijalog, zasnovan na uvažavanju i kompromisu osnova za ostvarivanje socijalne pravde, a da i siromašna društva, kakvo je naše moraju osigurati mehanizme kojima će regulisati da i oni najsiromašniji dobiju svoju šansu da pomognu sebi i društvu.

 

III

DNZ BiH smatra da se socijalna pravda postiže odgovornošću u javnim poslovima i brigom za čovjeka, a da zalaganje za socijalnu pravdu znači zalaganje za prava radnika, ostvarivanje socijalne sigurnosti, brigu za nezaposlene, uvažavanje i socijalnu osjetljivost prema penzionerima, dostojanstveniji status srednje klase, ravnopravniji položaj žena, više šansi za mlade, participaciju marginalnih i ranjivih grupa u procesu odlučivanja.

 

IV

DNZ BiH poziva sve one koji odgovorno pristupaju javnim poslovima, a posebno sindikate i vlasti u BiH da dijalogom i uvažavanjem dolaze do kompromisnih odluka koje će biti od interesa za radnike, penzionere, žene, mlade, nezaposlene, socijalno ugrožene pripadnike ranjivih i marginalnih grupa, da zajedno izgrađujemo društvo socijalne pravde i solidarnosti, zasnovano na pravu svakog čovjeka na dostojanstven život i na pravu jednakih šansi za sve.

 

V

DNZ BiH obavezuje članove rukovodstva i organa Stranke, članstvo i predstavnike DNZ BiH u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na svim nivoima, da u svojim političkim i javnim aktivnostima i odnosima u društvu promovišu socijalnu pravdu i solidarnost kao dostignuća savremene demokracije i modernog čovjeka, te da doprinose izgradnji društva socijalne pravde i solidarnosti  zasnovanog na temeljnom pravu čovjeka na dostojanstven život i na pravu jednakih šansi u kojem bi se i oni najsiromašniji osjećali dostojanstvenim, sigurnim i korisnim članovima društva.

 

U Bihaću, 14.12.2013.godine

Predsjedavajući Radnog predsjedništva

Drugog Kongresa DNZ BiH

Husein Hadžić